ترجمه آهنگ Dance monkey از Tones and I

2

ترجمه آهنگ Dance monkey از Tones and I

ترجمه فارسی ترانه انگلیسی

Dance monkeyTones and I || تونز اند آیدنس مانکی (میمونِ رقص)

ترجمه آهنگ Dance monkey از Tones and I

 

[Verse 1]
They say, “Oh my God, I see the way you shine
اونا میگن، اوه خدای من، می‌بینم چطوری داری می‌درخشی
Take your hands, my dear, and place them both in mine”
دستاتو بیار، عزیزم، و بزار توی دستام
You know you stopped me dead while I was passing by
می‌دونی که باعث شدی وقتی داشتم رد می‌شدم خشکم بزنه و متوقف شم
And now I beg to see you dance just one more time
و الان التماس می‌کنم تا یه بار دیگه رقصیدنتو ببینم

 

[Pre-Chorus]
Ooh, I see you, see you, see you every time
اووه، می‌بینمت، می‌بینمت، می‌بینمت هر دفعه
And oh my, I, I like your style
و اوه من، من، استایلتو دوست دارم
You, you make me, make me, make me wanna cry
تو، باعث می‌شی، باعث میشی، باعث میشی بخوام گریه کنم
And now I beg to see you dance just one more time
و حالا التماس می‌کنم تا یه بار دیگه رقصیدنتو ببینم

 

[Chorus]
So they say
پس اونا میگن
Dance for me, dance for me, dance for me, oh-oh-oh
برقص برام، برقص برام، برقص برام، اوه-اوه-اوه
I’ve never seen anybody do the things you do before
تاحالا ندیدم کسی کارایی که تو می‌کردی رو انجام بده
They say
اونا میگن
Move for me, move for me, move for me, ayy-ayy-ayy
تکون بده برام، تکون بده برام، تکون بده برام
And when you’re done, I’ll make you do it all again
و وقتی که رقصت تموم می‌شه، مجبورت می‌کنم دوباره همشو تکرار کنی

 

[Verse 2]
I said, “Oh my God, I see you walking by
گفتم اوه خدای من ، می‌بینم که کنارم قدم می‌زنی
Take my hands, my dear, and look me in my eyes”
دستامو بگیر، عزیزم ، و به چشمانم نگاه کن
Just like a monkey, I’ve been dancin’ my whole life
مثله یه میمون، کل زندگیم مشغول رقصیدن بودم
But you just beg to see me dance just one more time
ولی فقط التماس می‌کنی تا یه بار دیگه رقصیدنمو ببینی

 

[Pre-Chorus]
Ooh, I see you, see you, see you every time
اووه، می‌بینمت، می‌بینمت، می‌بینمت هر دفعه
And oh my, I, I like your style
و اوه من، من، استایلتو دوست دارم
You, you make me, make me, make me wanna cry
تو، باعث می‌شی، باعث میشی، باعث میشی بخوام گریه کنم
And now I beg to see you dance just one more time
و حالا التماس می‌کنم تا یه بار دیگه رقصیدنتو ببینم

 

[Chorus]
So they say
پس اونا میگن
Dance for me, dance for me, dance for me, oh-oh-oh
برقص برام، برقص برام، برقص برام، اوه-اوه-اوه
I’ve never seen anybody do the things you do before
تاحالا ندیدم کسی کارایی که تو می‌کردی رو انجام بده
They say
اونا میگن
Move for me, move for me, move for me, ayy-ayy-ayy
تکون بده برام، تکون بده برام، تکون بده برام
And when you’re done, I’ll make you do it all again
و وقتی که رقصت تموم می‌شه، مجبورت می‌کنم دوباره همشو تکرار کنی
They say
اونا میگن
Dance for me, dance for me, dance for me, oh-oh-oh, oh-oh, oh-oh
برقص برام، برقص برام، برقص برام، اوه-اوه-اوه، اوه-اوه، اوه-اوه
I’ve never seen anybody do the things you do before
تاحالا ندیدم کسی کارایی که تو می‌کردی رو انجام بده

They say
اونا میگن
Move for me, move for me, move for me, ayy-ayy-ayy
تکون بده برام، تکون بده برام، تکون بده برام
And when you’re done, I’ll make you do it all again
و وقتی که رقصت تموم می‌شه، مجبورت می‌کنم دوباره همشو تکرار کنی

[Bridge]
Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh

اووه، اووه، اووه، اووه
(Do it all again, do it all again, do it all again)
(همشو دوباره انجام بده، همشو دوباره انجام بده، همشو دوباره انجام بده)
Oh-oh, oh-oh, oh

اووه، اووه، اووه، اووه
Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh-ooh

اووه، اووه، اووه، اووه
(Do it all again, do it all again, do it all again)
(همشو دوباره انجام بده، همشو دوباره انجام بده، همشو دوباره انجام بده)

Ooh, ah-ah, ah-ah

 

[Chorus]
So they say
پس اونا میگن
Dance for me, dance for me, dance for me, oh-oh-oh
برقص برام، برقص برام، برقص برام، اوه-اوه-اوه
I’ve never seen anybody do the things you do before
تاحالا ندیدم کسی کارایی که تو می‌کردی رو انجام بده
They say
اونا میگن
Move for me, move for me, move for me, ayy-ayy-ayy
تکون بده برام، تکون بده برام، تکون بده برام
And when you’re done, I’ll make you do it all again
و وقتی که رقصت تموم می‌شه، مجبورت می‌کنم دوباره همشو تکرار کنی

They say
اونا میگن
Dance for me, dance for me, dance for me, oh-oh-oh, oh-oh, oh-oh
برقص برام، برقص برام، برقص برام، اوه-اوه-اوه، اوه-اوه، اوه-اوه
I’ve never seen anybody do the things you do before
تاحالا ندیدم کسی کارایی که تو می‌کردی رو انجام بده

They say
اونا میگن
Move for me, move for me, move for me, ayy-ayy-ayy
تکون بده برام، تکون بده برام، تکون بده برام
And when you’re done, I’ll make you do it all again
و وقتی که رقصت تموم می‌شه، مجبورت می‌کنم دوباره همشو تکرار کنی

دیدگاه ها