ترجمه آهنگ After Hours از The Weeknd

7

ترجمه آهنگ After Hours از The Weeknd

متن و ترجمه فارسی آهنگ انگلیسی

After HoursThe Weeknd || د ویکند – افتر آورز (بعد از ساعت‌ها)

 

ترجمه آهنگ After Hours از The Weeknd

 

[Verse 1]
Thought I almost died in my dream again (Baby, almost died)
(فکر کردم دوباره تو رویاهام مردم (عزیزم، تقریبا مرده بودم

Fightin’ for my life, I couldn’t breathe again
برای زندگیم می‌جنگم، ولی نمی‌تونستم دوباره نفس بکشم

I’m fallin’ into new (Oh, oh)
تو یه دنیای جدیدی افتاده بودم

Without you goin’ smooth (Fallin’ in)
این سقوط بدون تو خیلی دردناک می‌گذره

‘Cause my heart belongs to you
بخاطر اینکه قلبم متعلق به توعه

I’ll risk it all for you
به خاطرت رو کل زندگیم ریسک می‌کنم

I won’t just leave
همینجوری ترکت نمی‌کنم

This time, I’ll never leave
این بار، هرگز ترکت نخواهم کرد

I wanna share babies
می‌خوام باهات بچه دار بشم
Protection, we won’t need
احتیاجی به محافظت نداریم

Your body next to me
بدنت کنار من

Is just a memory
این فقط یه خاطره است

I’m fallin’ in too deep, oh
دارم به خواب عمیقی میرم، اوه

Without you, I’m asleep
بدون تو، خوابیدم

It’s on me, only me, oh
فقط من اینجام، فقط من، اوه

Talk to me, without you, I can’t breathe
باهام حرف بزن، بدون تو، حتی نمی‌تونم نفس بکشم

 

متن و ترجمه آهنگ After Hours

[Verse 2]
My darkest hours
تاریک‌ترین ساعت‌های من

Girl, I felt so alone inside of this crowded room
دختر، توی این اتاق شلوغ خیلی احساس تنهایی می‌کنم

Different girls on the floor, distractin’ my thoughts of you
دخترهای زیادی اینجا هستن، و دارن حواس منو از فکر کردن بهت پرت می‌کنن

I turned into the man I used to be, to be
تبدیل میشم به مردی که باید می‌شدم، مردی که قرار بود بشم

Put myself to sleep
خودمو مجبور به خوابیدن می‌کنم

Just so I can get closer to you inside my dreams
چون فقط اینجوری می‌تونم تو رویاهام بهت نزدیک بشم

Didn’t wanna wake up ‘less you were beside me
ذلم نمی‌خواد بیدار بشم مگه اینکه بدونم کنارمی

I just wanted to call you and say, and say
فقط می‌خوام صدات بزنم و حرف بزنم، و حرف بزنم

 

[Chorus]
Oh, baby

اوه، عزیز
Where are you now when I need you most?

الانی که از همیشه بیشتر بهت نیاز دارم کجایی؟
I’d give it all just to hold you close

همه چیزم رو می‌دم تا فقط بغلت کنم
Sorry that I broke your heart, your heart

ببخشید که قلبت رو شکوندم، قلبت

 

[Verse 3]
Never comin’ through
هیچوقت موفق نمی‌شم

I was running away from facin’ reality
دارم از مواجه با واقعیت فرار می‌کنم

Wastin’ all of my time on living my fantasies
کل زندگیم رو با تصور فانتزی‌هام می‌گذرونم

Spendin’ money to compensate, compensate
دارم پول خرج می‌کنم تا برات جبران کنم، می‌خوام جبران کنم

‘Cause I want you, baby
بخاطر اینکه تو رو می‌خوام، عزیزم

I’ll be livin’ in Heaven when I’m inside of you
وقتی در درونتم احساس می‌کنم تو بهشت زندگی می‌کنم

It was definitely a blessing, wakin’ beside you
بیدار شدن کنارت قطعا یه نعمت بزرگه

I’ll never let you down again, again
دیگه نمی‌ذارم ازم نامید بشی، هرگز

 

[Chorus]

Oh, baby

اوه، عزیز
Where are you now when I need you most?

الانی که از همیشه بیشتر بهت نیاز دارم کجایی؟
I’d give it all just to hold you close

همه چیزم رو می‌دم تا فقط بغلت کنم
Sorry that I broke your heart, your heart

ببخشید که قلبت رو شکوندم، قلبت

I said, baby

گفتم، عزیز
I’ll treat you better than I did before

بهتر از قبل باهات رفتار می‌کنم
I’ll hold you down and not let you go

پایین نگه‌ت می‌دارم و نمی‌زارم دیگه بری
This time, I won’t break your heart, your heart, yeah

این دفعه، قلبت رو نمی‌شکونم، قلبت، آره

 

[Bridge]
I know it’s all my fault
می‌دونم همه چی تقصیر منه

Made you put down your guard
کاری می‌کنم گاردتو پایین بیاری

I know I made you fall
می‌دونم کاری کردم عاشق بشی

I said you were wrong for me
و گفتم تو آدم درستی برام نبودی

I lied to you, I lied to you, I lied to you (To you)
(بهت دروغ گفتم، بهت دروغ گفتم، بهت دروغ گفتم (به تو

Can’t hide the truth, I stayed with her in spite of you
نم‌یتونم حقیقتو مخفی کنم، به جای تو کنار اون دختر موندم

You did some things that you regret, still right for you
کاری کردی که پشیمونی، ولی برات درست بوده

‘Cause this house is not a home
چون که این خونه، جای تو نیست

 

معنی آهنگ After Hours از د ویکند

 

[Chorus]
Without my baby

بدون دلبندم

Where are you now when I need you most?

الانی که از همیشه بیشتر بهت نیاز دارم کجایی؟
I’d give it all just to hold you close

همه چیزم رو می‌دم تا فقط بغلت کنم
Sorry that I broke your heart, your heart

ببخشید که قلبت رو شکوندم، قلبت

I said, baby

گفتم، عزیز
I’ll treat you better than I did before

بهتر از قبل باهات رفتار می‌کنم
I’ll hold you down and not let you go

پایین نگه‌ت می‌دارم و نمی‌زارم دیگه بری
This time, I won’t break your heart, your heart, yeah

این دفعه، قلبت رو نمی‌شکونم، قلبت، آره

دیدگاه ها