ترجمه آهنگ و متن آهنگ

ترجمه آهنگ Bad Guy از Anne Marie

1

ترجمه آهنگ Bad Guy از Anne Marie

متن و ترجمه فارسی آهنگ انگلیسی

Bad GuyAnne Marie || آن-ماریبد گای (آدم بد)

 

ترجمه آهنگ Bad Guy از Anne Marie

 

[Verse1]
You know what you did last night
خودت خوب می‌دونی که دیشب چی کارا کردی

You find it easier to lie
فک کردی بهترین راه دروغ گفته

Gave you a thousand tries
تا حالا هزارتا شانش بهت دادم

And you give me nothin’
اما تو در عوضش هیچی بهم ندادی

We could argue but there’s no use
می‌تونیم کلی دلیل برا خودمون بیاریم ولی فایده‌ای نداره

That wouldn’t change the things you do
این کارایی که انجام دادیو تغییر نمی‌ده

Would it kill you to tell the truth?
واقعا مجبورت می‌کنه حقیقتو بگی؟؟

At least that would be somethin’
حداقل اون یه چیزی….!

 

ترجمه فارسی آهنگ Bad Guy

 

[Pre-chorus]
How can you say it’s all in my head?
چطور می‌تونی بگی « من همه ‌چیو می‌دونم» ؟

You know the truth is
می‌دونی حقیقت چیه…

She’s on your mind and I’m in your bed
اون دختر توی ذهنته اونوقت من توی رخت‌خوابتم

Don’t make me do this
منو مجبور به این کار نکن

 

[chorus]
I don’t wanna be the bad guy
نمی‌خوام آدم بدی باشم

I know it’s sad but I
می‌دونم این برات ناراحت کنندس اما من

I can see it in your face
I know what you’ve done
میتونم کارایی که انجام میدیو تو صورتت ببینم

Someone’s gonna have to say it
بالاخره یکی این حرفارو بهت میزنه…

Not gonna be the one
تنها کسی نیستم که این حرفارو ازش می‌شنوی!

I don’t wanna be the bad guy
نمی‌خوام آدم بده من‌ باشم

 

[Verse2]
Boy try get your story straight
سعی کن قصه‌ی خودتو دنبال کنی‌

Nothin’ is adding up the same
( چون) هیچکدوم از تصوراتمون درست از آب نمیاد

All of the details changed
کل قضیه فرق کرده و همه‌چی عوض شده

You give me nothin’
تو در( قبال عشقم) هیچی بهم ندادی

I think your mind’s made up
فک کنم تو تصمیم خودتو گرفتی

You know exactly what you want
دقیقا میدونی چیو میخوای…

So just pull the trigger love
پس کار این عشق لعنتیو تموم کن

At least that would be somethin’
حداقل این یه نکته مثبت باشه

 

[pre-chorus]

How can you say it’s all in my head?
چطور می‌تونی بگی « من همه ‌چیو می‌دونم» ؟

You know the truth is
می‌دونی حقیقت چیه…

She’s on your mind and I’m in your bed
اون دختر توی ذهنته اونوقت من توی رخت‌خوابتم

Don’t make me do this
منو مجبور به این کار نکن

 

[Chorus]

I don’t wanna be the bad guy

نمی‌خوام آدم بدی باشم

I know it’s sad but I

می‌دونم این برات ناراحت کنندس اما من

I can see it in your face

I know what you’ve done

میتونم کارایی که انجام میدیو تو صورتت ببینم

Someone’s gonna have to say it

بالاخره یکی این حرفارو بهت میزنه…

Not gonna be the one

تنها کسی نیستم که این حرفارو ازش می‌شنوی!

I don’t wanna be the bad guy

نمی‌خوام آدم بده من‌ باشم

I know it’s sad but I

می‌دونم این برات ناراحت کنندس اما من

I can see it in your face

I know what you’ve done

میتونم کارایی که انجام میدیو تو صورتت ببینم

Someone’s gonna have to say it

بالاخره یکی این حرفارو بهت میزنه…

Not gonna be the one

تنها کسی نیستم که این حرفارو ازش می‌شنوی!

I don’t wanna be the bad guy

نمی‌خوام آدم بده من‌ باشم

 

[Bridge]
How do you fall asleep right by my side?
چطور می‌تونی اینقدر راحت پیشم بخوابی؟؟

After you’ve texted her saying goodnight
بعد اینکه به اون دختر شب ‌بخیر گفتی…

Promise I’m not gonna put up a fight
قول میدم دعوایی راه نمی‌ندازم

So just man up now and tell me goodbye
پس فقط از جات بلندشو و ازم خدافظی کن

 

معنی آهنگ Bad Guy از آن-ماری

 

[Ending Chorus]

Cuz I don’t wanna be the bad guy

نمی‌خوام آدم بده من‌ باشم
I know it’s sad but I (Yeah I know it’s sad)

می‌دونم این برات ناراحت کنندس اما من (آره میدونم ناراحت کنندس)
I can see it in your face
I know what you’ve done (Yeah, yeah yeah)

میتونم کارایی که انجام میدیو تو صورتت ببینم (آره)
Someone’s gonna have to say it

بالاخره یکی این حرفارو بهت میزنه…
Not gonna be the one (To tell you)

تنها کسی نیستم که این حرفارو ازش می‌شنوی!
I don’t wanna be the bad guy

نمی‌خوام آدم بده من‌ باشم

Cuz I don’t wanna be the bad guy

نمی‌خوام آدم بده من‌ باشم
I know it’s sad but I (Yeah I know it’s sad)

می‌دونم این برات ناراحت کنندس اما من (آره میدونم ناراحت کنندس)
I can see it in your face
I know what you’ve done (Yeah, yeah yeah)

میتونم کارایی که انجام میدیو تو صورتت ببینم (آره)
Someone’s gonna have to say it

بالاخره یکی این حرفارو بهت میزنه…
Not gonna be the one (To tell you)

تنها کسی نیستم که این حرفارو ازش می‌شنوی!
I don’t wanna be the bad guy

نمی‌خوام آدم بده من‌ باشم

No, no, ah

نه، نه

دیدگاه ها