ترجمه آهنگ Bright از Avril Lavigne

0

ترجمه آهنگ Bright از Avril Lavigne

متن و ترجمه فارسی آهنگ انگلیسی

BrightAvril Lavigne || آوریل لوین – برایت (درخشیدن)

 

ترجمه آهنگ Bright از Avril Lavigne

 

Everything is numb

همه چیز بیحسه

 

I’ve lost all the feelings in my bones

تمام احساساتی که در بدنم بود رو از دست دادم

 

Got no place to go

جایی برای رفتن ندارم

 

Now I got nobody calling

حالا کسی رو ندارم که صدام بزنه

 

I’ve been sleepin’ through the days and nights

تمام شب و روز رو می‌خوابیدم

 

I’ve been feelin’ I can’t even fight for things that

حس می‌کردم حتی نمی‌تونم برای چیزی که

 

Used to get me feeling so alive

قبلا حس سرزنده بودن بهم میداد بجنگم

 

And I’m feelin’ li-li-li-like

و حس  اینو دارم که…

 

I’m just another shootin’ star

فقط یک ستاره دنبال داره دیگه‌ای هستم

 

Disappearing in the dark

که در تاریکی محو میشه

 

Oh, when we fall, we fall so hard

اوه، وقتی سقوط می‌کنیم ،خیلی محکم به زمین می‌خوریم

 

Gotta look up, just to catch that light

باید بالا رو نگاه کنم تا فقط اون نور رو پیدا کنم

 

Out of the darkness, we burn so bright

بیرون از تاریکی، خیلی پررنگ می‌درخشیم

 

Burning, burning bright

پررنگ، پررنگ می‌درخشیم

 

Burning bright

پررنگ می‌درخشیم

 

Burning, burning bright

پررنگ می‌درخشیم

 

Out of the darkness, we burn so bright

بیرون از تاریکی، خیلی زیبا می‌درخشیم

 

Burning, burning bright

پررنگ، پررنگ می‌درخشیم

 

Burning bright

پررنگ می‌درخشیم

 

Burning, burning bright

پررنگ می‌درخشیم

 

Out of the darkness, we burn so bright

بیرون از تاریکی، خیلی پررنگ می‌درخشیم

 

ترجمه فارسی آهنگ Bright

 

‘Til I’m, ’til I’m

تا وقتی که، تا وقتی که

 

Bright

بدرخشم

 

Waking up alone

تنها از خواب بیدار میشم

 

Feeling like I’m somewhere in between

حس می‌کنم در هوا معلقم

 

Everything I know

تمام چیزی که می‌دونم

 

Slowly coming back to meet me

کم کم یادم میاد

 

I’ve been sleepin’ through the days and nights

تمام شب و روز رو می‌خوابیدم

 

I’ve been feelin’ I can’t even fight for things that

حس می‌کردم حتی نمی‌تونم برای چیزی که

 

Used to get me feeling so alive

قبلا حس سرزنده بودن بهم میداد بجنگم

 

And I’m feelin’ li-li-li-like

و حس  اینو دارم که…

 

I’m just another shootin’ star

فقط یک ستاره دنبال داره دیگه‌ای هستم

 

Disappearing in the dark

که در تاریکی محو میشه

 

Oh, when we fall, we fall so hard

اوه، وقتی سقوط می‌کنیم ،خیلی محکم به زمین می‌خوریم

 

Gotta look up, just to catch that light

باید بالا رو نگاه کنم تا فقط اون نور رو پیدا کنم

 

Out of the darkness, we burn so bright

بیرون از تاریکی، خیلی پررنگ می‌درخشیم

 

Burning, burning bright

پررنگ، پررنگ می‌درخشیم

 

Burning bright

پررنگ می‌درخشیم

 

Burning, burning bright

پررنگ می‌درخشیم

 

Out of the darkness, we burn so bright

بیرون از تاریکی، خیلی زیبا می‌درخشیم

 

Burning, burning bright

پررنگ، پررنگ می‌درخشیم

 

Burning bright

پررنگ می‌درخشیم

 

Burning, burning bright

پررنگ می‌درخشیم

 

Out of the darkness, we burn so bright

بیرون از تاریکی، خیلی پررنگ می‌درخشیم

 

Gotta look up, just to catch that light

باید بالا رو نگاه کنم تا فقط اون نور رو پیدا کنم

 

Out of the darkness, we burn so bright

بیرون از تاریکی، خیلی پررنگ می‌درخشیم

 

Burning, burning bright

پررنگ، پررنگ می‌درخشیم

 

Burning bright

پررنگ می‌درخشیم

 

Burning, burning bright

پررنگ می‌درخشیم

 

Out of the darkness, we burn so bright

بیرون از تاریکی، خیلی زیبا می‌درخشیم

 

Burning, burning bright

پررنگ، پررنگ می‌درخشیم

 

Burning bright

پررنگ می‌درخشیم

 

Burning, burning bright

پررنگ می‌درخشیم

 

Out of the darkness, we burn so bright

بیرون از تاریکی، خیلی پررنگ می‌درخشیم

 

I’ve gotta find the light inside of me

باید نور درونم رو پیدا کنم

 

I’ve gotta fight the fight, that’s up to me

باید در جنگی بجنگم، که باید بجنگم

 

I’m gonna take back all my dreams

می‌خوام تمام رویاهام رو برگردونم

 

And I-I-I-I

و من

 

Find the light, and I believe

نور رو پیدا کنم و باورش کنم

 

I’ve gotta fight the fight to set me free

باید در جنگی بجنگم، که باید بجنگم

 

I’ve gotta find the light inside of me

باید نور درونم رو پیدا کنم

 

I’m just another shootin’ star

فقط یک ستاره دنبال داره دیگه‌ای هستم

 

Disappearing in the dark

که در تاریکی محو میشه

 

Oh, when we fall, we fall so hard

اوه، وقتی سقوط می‌کنیم، خیلی محکم به زمین می‌خوریم

 

معنی آهنگ Bright از آوریل لوین

 

Gotta look up, just to catch that light

باید بالا رو نگاه کنم تا فقط اون نور رو پیدا کنم

 

Out of the darkness, we burn so bright

بیرون از تاریکی، خیلی پررنگ می‌درخشیم

 

Burning, burning bright

پررنگ، پررنگ می‌درخشیم

 

Burning bright

پررنگ می‌درخشیم

 

Burning, burning bright

پررنگ می‌درخشیم

 

Out of the darkness, we burn so bright

بیرون از تاریکی، خیلی زیبا می‌درخشیم

 

Burning, burning bright

پررنگ، پررنگ می‌درخشیم

 

Burning bright

پررنگ می‌درخشیم

 

Burning, burning bright

پررنگ می‌درخشیم

 

Out of the darkness, we burn so bright

بیرون از تاریکی، خیلی پررنگ می‌درخشیم

 

‘Til I’m, ’til I’m

تا وقتی که، تا وقتی که

 

Bright

بدرخشم

دیدگاه ها