ترجمه آهنگ Can You Blame Me از Kehlani

0

ترجمه آهنگ Can You Blame Me از Kehlani

متن و ترجمه فارسی آهنگ انگلیسی

Can You Blame MeKehlani || کلانی – کن یو بلیم می

 

ترجمه آهنگ Can You Blame Me از Kehlani

 

[Verse 1: Kehlani]
I need you here, my safe haven (Safe)
همین جا لازمت دارم، تکیه‌گاه امن من (امن)

Rather go at it than not speak at all
اینکه همش به ‌هم بپریم بهتر از اینکه اصلا باهم حرف نزنیم

How you made me feel, it was dangerous
همونطور که تو منو متوجه خطرات کردی

 

[Pre-Chorus: Kehlani]
Oh, you know
اووه… خودت می‌دونی

I would rather argue than me sleep alone
دوست دارم مدام جروبحث کنیم تا اینکه شبا تنهایی بخوابم
Rather call you out than no one call my phone
ترجیح میدم پست تلفن باهات جروبحث کنم تا اینکه کسی نباشه که بهم زنگ بزنه

Hold my grudge instead of havin’ none to hold, none to hold
فکر کنم بهتره با بی‌میلی‌م شده کنارم باشی تا اینکه کسی نباشه که ازم حمایت کنه

 

ترجمه فارسی آهنگ Can You Blame Me

 

[Chorus: Kehlani]
Could you blame me for needing you?
واقعا می‌تونی فقط برای اینکه تو رو می‌خوام سرزنشم کنی؟

You’re the reason I got a weakness, oh, no
می‌دونی که تنها نقطه‌ضعف منی

You drive me crazy, still that’s my baby
منو دیوونه می‌کنی، هنوزم عشقمی

Can’t get enough of you
از بودن با تو خسته نمی‌شم

Baby, it’s somethin’ that you do
عزیزم، این کاریه که همیشه با من میکنی

Can’t get enough of you
ازت خسته نمی‌شم

Baby, it’s somethin’ that you do
عزیزم، این کاریه که می‌کنی

 

[Verse 2: Lucky Daye]
I say it umpteen times
می‌دونی که اینو هزار بار گفتم

You think I’ma leave, but I’m never gonna jump sides
فکر ‌می‌کنی که می‌رمو تنهات می‌ذارم، اما هرگز به‌ جای دیگه‌ای نمیرم

We been on a rough ride
پستی و بلندی های زیادی داشتیم

Still ride shotty with a nigga through the long nights
هنوزم با اون دختره‌‌ شبامو میگذرونم

And it’s always two rights**
همیشه دو راه وجود داره

Playin’ games with our hands tied
می‌دونی مجبوریم این بازیو ادامه بدیم

Who else can I confide in?
به کی می‌تونم اعتماد کنم؟

Don’t want a war, tryna win a fight in here,
می‌دونی جنگو دوست ندارم، می‌خوام مسئله رو همینجا حل کنیم

you got it
می‌فهمی چی میگم

 

[Pre-Chorus: Kehlani]

Oh, you know
اووه… خودت می‌دونی

I would rather argue than me sleep alone
دوست دارم مدام جروبحث کنیم تا اینکه شبا تنهایی بخوابم
Rather call you out than no one call my phone
ترجیح میدم پست تلفن باهات جروبحث کنم تا اینکه کسی نباشه که بهم زنگ بزنه

Hold my grudge instead of havin’ none to hold, none to hold
فکر کنم بهتره با بی‌میلی‌م شده کنارم باشی تا اینکه کسی نباشه که ازم حمایت کنه

 

[Chorus: Kehlani]

Could you blame me for needing you?
واقعا می‌تونی فقط برای اینکه تو رو می‌خوام سرزنشم کنی؟

You’re the reason I got a weakness, oh, no
می‌دونی که تنها نقطه‌ضعف منی

You drive me crazy, still that’s my baby
منو دیوونه می‌کنی، هنوزم عشقمی

Can’t get enough of you
از بودن با تو خسته نمی‌شم

Baby, it’s somethin’ that you do
عزیزم، این کاریه که همیشه با من میکنی

Can’t get enough of you
ازت خسته نمی‌شم

Baby, it’s somethin’ that you do
عزیزم، این کاریه که می‌کنی

 

معنی آهنگ Can You Blame Me از کلانی

 

[Outro: Kehlani]
You’re the only one for me, only one for me, oh
یکی یدونه منی، یکی یدونه

Only one for me, only one for me, yeah
یکی یدونه منی، یکی یدونه، آره

Only one for me, only one for me, oh
هیچکس نمی‌تونه جاتو برام پر کنه

دیدگاه ها