ترجمه آهنگ و متن آهنگ

ترجمه آهنگ Daisies از Katy Perry

9

ترجمه آهنگ Daisies از Katy Perry

متن و ترجمه فارسی آهنگ انگلیسی

DaisiesKaty Perry || کیتی پری – دیزیز (گل‌های مینای چمنی)

 

ترجمه آهنگ Daisies از Katy Perry

 

[Verse 1]
Told them your dreams, and they all started laughing

رویاهاتو بهشون گفتم، و همشون شروع کردن به خندیدن
I guess you’re out of your mind ’til it actually happens

فکر کنم تا وقتی که بتونی رویاهت رو برآورده کنی دیوونه میشی

 

[Pre-Chorus]
I’m the small town

یه شهر کوچیک هستم
One in seven billion

یکی در هفت میلیارد
Why can’t it be me?

چرا نتونم من باشم

 

[Chorus]
They told me I was out there, tried to knock me down

بهم گفتن نامتعارفم، سعی کرد مرا پایین بکشن
Took those sticks and stones, showed ’em I could build a house

سنگها و نیزه‌هایی که سمتم پرت کردن رو برداشتم و بهشون نشون دادم میتونم با اونا خونه بسازم

They tell me that I’m crazy, but I’ll never let ’em change me

بهم گفتن که دیوونم، ولی هیچ وقت نگذاشتم اونا تغییرم بدن
‘Til they cover me in daisies, daisies, daisies

تا اینکه مرا در میان گل‌های مروارید(مینای چمنی) پوشاندند
They said I’m going nowhere, tried to count me out

اونا گفتن که به هیچ جا نمیرسم، سعی کردن منو به حساب نیارن
Took those sticks and stones, showed ’em I could build a house

سنگها و نیزه‌هایی که سمتم پرت کردن رو برداشتم و بهشون نشون دادم میتونم با اونا خونه بسازم

They tell me that I’m crazy, but I’ll never let ’em change me

بهم گفتن که دیوونم، ولی هیچ وقت نگذاشتم اونا تغییرم بدن
‘Til they cover me in daisies, daisies, daisies

تا اینکه مرا در میان گل‌های مروارید(مینای چمنی) پوشاندند

 

ترجمه فارسی آهنگ Daisies

 

[Verse 2]
When did we all stop believing in magic?

از کی دیگه هیچ کدوممون به جادو ایمان نداریم؟
Why did we put all our hopes in a box in the attic?

چرا همه امیدمون رو گذاشتیم داخل جعبه ای که تو انباریه زیر شیروونیه؟

 

[Pre-Chorus]
I’m the long shot

من تیری در تاریکی‌ام
I’m the Hail Mary

من اون پاس لحضه آخری بازی فوتبال آمریکایی‌ام

Why can’t it be me?

چرا نتونم من باشم

 

[Chorus]

They told me I was out there, tried to knock me down

بهم گفتن نامتعارفم، سعی کرد مرا پایین بکشن
Took those sticks and stones, showed ’em I could build a house

سنگها و نیزه‌هایی که سمتم پرت کردن رو برداشتم و بهشون نشون دادم میتونم با اونا خونه بسازم

They tell me that I’m crazy, but I’ll never let ’em change me

بهم گفتن که دیوونم، ولی هیچ وقت نگذاشتم اونا تغییرم بدن
‘Til they cover me in daisies, daisies, daisies

تا اینکه مرا در میان گل‌های مروارید(مینای چمنی) پوشاندند
They said I’m going nowhere, tried to count me out

اونا گفتن که به هیچ جا نمیرسم، سعی کردن منو به حساب نیارن
Took those sticks and stones, showed ’em I could build a house

سنگها و نیزه‌هایی که سمتم پرت کردن رو برداشتم و بهشون نشون دادم میتونم با اونا خونه بسازم

They tell me that I’m crazy, but I’ll never let ’em change me

بهم گفتن که دیوونم، ولی هیچ وقت نگذاشتم اونا تغییرم بدن
‘Til they cover me in daisies, daisies, daisies

تا اینکه مرا در میان گل‌های مروارید(مینای چمنی) پوشاندند

 

[Bridge]
Hey, hey

هی، هی
Oh, cover me in daisies

اوه، مرا در میان گل‌های مروارید(مینای چمنی) بپوشان
Hey, hey

هی، هی

 

[Pre-Chorus]

I’m the small town

یه شهر کوچیک هستم
One in seven billion

یکی در هفت میلیارد
Why can’t it be me?

چرا نتونم من باشم

 

معنی آهنگ Daisies از کیتی پری

 

[Chorus]

They told me I was out there, tried to knock me down

بهم گفتن نامتعارفم، سعی کرد مرا پایین بکشن
Took those sticks and stones, showed ’em I could build a house

سنگها و نیزه‌هایی که سمتم پرت کردن رو برداشتم و بهشون نشون دادم میتونم با اونا خونه بسازم

They tell me that I’m crazy, but I’ll never let ’em change me

بهم گفتن که دیوونم، ولی هیچ وقت نگذاشتم اونا تغییرم بدن
‘Til they cover me in daisies, daisies, daisies

تا اینکه مرا در میان گل‌های مروارید(مینای چمنی) پوشاندند
They said I’m going nowhere, tried to count me out

اونا گفتن که به هیچ جا نمیرسم، سعی کردن منو به حساب نیارن
Took those sticks and stones, showed ’em I could build a house

سنگها و نیزه‌هایی که سمتم پرت کردن رو برداشتم و بهشون نشون دادم میتونم با اونا خونه بسازم

They tell me that I’m crazy, but I’ll never let ’em change me

بهم گفتن که دیوونم، ولی هیچ وقت نگذاشتم اونا تغییرم بدن
‘Til they cover me in daisies, daisies, daisies

تا اینکه مرا در میان گل‌های مروارید(مینای چمنی) پوشاندند

دیدگاه ها

  1. 研金木
    15 می 2020

    ممنون که انقدر زود گذاشتید اما ترجمه تون یه مقدار مشکل داره.