ترجمه آهنگ و متن آهنگ

ترجمه آهنگ Darkness از Eminem

11

ترجمه آهنگ Darkness از Eminem

متن و ترجمه فارسی آهنگ انگلیسی

DarknessEminem || امینم – دارکنس (تاریکی)

 

ترجمه آهنگ Darkness از Eminem

 

[Chorus]
I don’t wanna be alone, I don’t wanna be

نمی‌خوام تنها باشم، نمی‌خوام (تنها) باشم
I don’t wanna be alone in the darkness

نمی‌خوام توی تاریکی تنها باشم
I don’t wanna be alone in the darkness

نمی‌خوام توی تاریکی تنها باشم
I don’t wanna be alone in the darkness anymore

نمی‌خوام دیگه توی تاریکی تنها باشم
(Hello, darkness, my old friend)

(سلام، تاریکی،رفیق قدیمی من)

 

[Verse 1]
Here I am, alone again

اینجام، بازم تنها
Can’t get out of this hole I’m in

نمی‌تونم از این گودالی که توشم بیرون بیام
It’s like the walls are closin’ in

مثل دیوارایی هستش که به هم نزدیک میشن
You can’t help me, no one can

نمی‌تونی بهم کمک کنی، هیچ‌کس نمی‌تونه
I can feel these curtains closin’

بسته شدن پرده‌ها رو می‌تونم احساس کنم
I go to open ’em

می‌رم تا بازشون کنم
But something pulls ’em closed again

اما یه چیزی دوباره اونا رو می‌بنده
(Hello, darkness, my old friend)

(سلام، تاریکی،رفیق قدیمی من)
Feels like I’m loathing in Las Vegas

حس غرش شدن تو لاس وگاس رو داره
Haven’t got the vaguest why I’m so lost

برای اصلا مبهم نیست که چرا اینقدر گم شدم
But I’d make you this small wager

ولی این وظیفه کوچیک رو براتون می‌سازم

 

متن و ترجمه فارسی آهنگ Darkness

 

If I bet you I’ll be in tomorrow’s paper

اگه باهات شرط ببندم که فردا تو صفحه‌ی روزنامه‌ها هستم
Who would the odds favor?

چه کسی برنده می‌شه؟
(Hello, darkness, my old friend)

(سلام، تاریکی،رفیق قدیمی من)
I’m so much like my father, you would think that I knew him

خیلی شبیه پدرمم، فکر می‌کنید که می‌شناختمش
I keep pacin’ this room, Valium, then chase it with booze

همش تو این اتاق قدم می‌زنم، دیازپام، بعد اون مشروب می‌رم بالا
One little taste, it’ll do

یه مزه کوچیک، این کار را انجام خواهد داد
Maybe I’ll take it and snooze, then tear up the stage in a few

شاید انجامش دادم و یه چرتی زدم، سپس صحنه رو تو چند ثانیه ترکوندم
(Hello, darkness, my old friend)

(سلام، تاریکی،رفیق قدیمی من)
Fu*k the Colt 45, I’ma need somethin’ stronger

لعنت به کولت ۴۵، به یه چیز قوی‌تر نیاز دارم
If I pop any caps, it better be off of vodka

اگه قراره استکانی رو بشکنم، بهتره توش ودکا نباشه
Round after round after round, I’m gettin’ loaded (Haha)

راند پشت راند پشت راند، دارم گرم میشم
That’s a lot of shots, huh? (Double entendre)

خیلی پیک شد، ها؟
(Hello, darkness, my old friend)

(سلام، تاریکی،رفیق قدیمی من)

 

[Chorus]
And I don’t wanna be alone in the darkness (Yeah)

و نمی‌خوام توی تاریکی تنها باشم (آره)
I don’t wanna be alone in the darkness

نمی‌خوام توی تاریکی تنها باشم
I don’t wanna be alone in the darkness anymore

نمی‌خوام دیگه توی تاریکی تنها باشم
(Hello, darkness, my old friend)

(سلام، تاریکی،رفیق قدیمی من)

 

[Verse 2]
Now I’m starin’ at the room
حالا نشستم زل زدم به اتاق

 

Service menu off a Benzo
مغزمو با یه بنزو (قرص ارام بخش) تعطیل می‌کنم

 

I can hear the music
می‌تونم صدای موزیک رو بشنوم

 

Continue to crescendo
به اوج خود ادامه دهید

 

I can see the whole fu–in’ venue from my window
می‌تونم تموم کوچه‌ی لعنتی رو از پنجرم ببینم

 

That’s when you know you’re schizo (Hello darkness my old friend)
اینجاست که می فهمی دچار جنون شدی (سلام تاریکی رفیق قدیمی من)

 

‘Cause I keep peakin’ out the curtain from the hotel
چون همش از کنار پرده ها، بیرون رو دید می‌زنم

 

ترجمه آهنگ Darkness از Eminem

 

The music is so loud
صدای موزیک خیلی زیاده

 

But it’s almost as though
اما انگار

 

I don’t hear no sound
هیچ صدایی نمی‌شنوم

 

I should get ready for the show now
الان باید برای نمایش آماده بشم

 

Wait, is this the whole crowd?
وایسا، این تموم گروه مونه؟

 

I thought this s–t was sold out
فکر کردم این کثافت تماما فروش رفته

 

(Hello darkness my old friend)
(سلام تاریکی رفیق قدیمی من)

 

But it’s only the opening act
ولی این فقط نمایش افتتاحیس

 

It’s early don’t overreact
هنوز زوده کار اضافی‌ای انجام نده

 

Then something told me, relax
ناگهان چیزی بهم گفت، آروم باش

 

And just hope for the show to be packed
و فقط امیدوارم که برنامه تان جمع بشه

 

Don’t wanna hit the stage
من نمی‌خوام وارد صحنه بشم

 

Before they fill each row to the max
قبل اینکه تموم ردیف‌ها کاملا پر بشن

 

‘Cause that’d be totally wack
چون حرکت احمقانه‌ایه

 

You can’t murder a show nobody’s at (Hello darkness my old friend)
آدم نمی‌تونه نمایشی که هیچ حضاری نداره رو بترکونه ((سلام تاریکی رفیق قدیمی من))

 

But what if nobody shows?
ولی اگر هیچکس نیاد چی؟

 

Panic mode, ’bout to snap and go
بهم حمله‌ی عصبی دست می‌ده، الآناست که تو یه چشم بهم زدن خودمو گم و گور کنم

 

Motherfu–in’ wacko at any second
هر لحظه به نظر دیوونه می‌رسم

 

‘Bout to cancel the show
در همان حال که می‌خواست نمایش را لغو کنه

 

Just as fans below rush the entrance
درست همانطور که طرفداران زیر ورودی عجله می‌کنند

 

Plan is a go to wreck s–t
نقشه اینه که به گند کشیده بشه

 

Cameras in all directions (Hello darkness my old friend)
دوربین‌ها در همه جهت ((سلام تاریکی رفیق قدیمی من))

 

The press is about to go ape s–t
مطبوعات همیشه در حال تعقیب چرت و پرته

 

Bananas on all the networks
موز روی همه شبکه‌ها

 

Commando with extra clips
کماندو با کلیپ‌های اضافی

 

I got ammo for all the hecklers
برای همه مهمات دارم

 

I’m armed to the teeth
تا دندون مسلح هستم

 

Another Valium fall off the bed
یه والیوم دیگه از تخت افتاده

 

Hit the ground and crawl to the dresser
روی زمین افتاد و سینه‌خیز به طرف میز رفت

 

Alcohol on my breath as I reach for the scope
در حالی که دستم را به سوی دامنه می‌گیرم الکل نفس نفس می‌زند

 

I’m blackin’ out I’m all out of meds
“سیاه” هستم … چون دیگه دارو ندارم

 

With them Benzodiazepines gone
با اثر اون بنزودیازپین‌ها (قرص های آرام بخش) که رفته

 

Now it’s just magazines sprawled out on the floor
حالا فقط مجله‌ها روی زمین ولو بودند

 

F–k the media
لعنت به رسانه‌ها

 

I’m goin’ all out, this is war
دارم از اینجا میرم، این یه جنگه

 

(Hello darkness my old friend)
سلام تاریکی دوست قدیمی من

 

 معنی آهنگ Darkness از امینم

 

[Chorus]
And I don’t wanna be alone in the darkness (Yeah)

و نمی‌خوام توی تاریکی تنها باشم (آره)
I don’t wanna be alone in the darkness

نمی‌خوام توی تاریکی تنها باشم
I don’t wanna be alone in the darkness anymore (Hello, darkness, my old friend)

نمی‌خوام دیگه توی تاریکی تنها باشم (سلام، تاریکی،رفیق قدیمی من)

 

[Verse 3]
People start to show up
مردم کم کم پیداشون می‌شه

 

Time to start the show up
وقتشه که نمایش شروع بشه

 

It’s 10:05 p.m. and
ساعت ۱۰:۰۵ شبه و

 

The curtain starts to go up
پرده شروع به بالا رفتن می‌کنه

 

And I’m already sweatin’
و همین الان هم عرق کردم

 

But I’m locked and loaded
ولی من قفل شدم و آماده‌ام

 

For rapid fire spittin’
برای شلیک کردن سریع اتش

 

For all the concert goers
برای تمام کنسرت رونده‌ها

 

Scopes for sniper vision
دوربین برای دید تک تیر‌انداز

 

Surprise from out of nowhere
سورپرایز از ناکجا آباد

 

As I slide the clip in
همانطور که خشاب رو میزارم داخل

 

From inside the hotel
از درون هتل

 

Leanin’ out the window
از پنجره بیرون رفتم

 

Going Keyser Söze
از “کیسر سوز” میریم

 

Finger on the trigger
انگشت روی ماشه

 

But I’m a licensed owner
ولی من مجوز دارم

 

With no prior convictions
بدون سابقه قبلی

 

So loss, the sky’s the limit
پس از دست دادن، آسمان محدوده

 

So my supplies infinite
مهماتم بینهات هستن

 

Strapped like I’m a solider
جوری که انگار یه سربازم

 

Got ’em hopping over
پریدم روی زمین

 

Walls and climbing fences
دیوارها و حصارهای بلند

 

Some of them John Travolta
برخی از آن‌ها جان تراولتا

 

Staying alive by inches (Hello darkness my old friend)
زنده ماندن با اینچ (سلام، رفیق قدیمی من)

 

Cops are knockin’, oh f–k
سر و کله پلیسا رسید، اوه لعنتی

 

Thought I blocked the entrance
فکر کردم جلوی ورودی رو گرفتم

 

ترجمه آهنگ Darkness از Eminem

 

Guess show time is over
فکر کنم که وقت نمایش تمام شد

 

No suicide note
بدون هیچ نامه خودکشی

 

Just a note for target distance
فقط یه یادداشت برای فاصله هدف

 

But if you’d like to know
اما اگر دوست داشتی که بدونی

 

The reason why I did this
دلیل اینکه این کار رو کردم

 

You’ll never find a motive
شما هرگز انگیزه پیدا نخواهید کرد

 

Truth is I have no idea
حقیقت اینه  که هیچ نظری ندارم

 

I am just as stumped
فقط احمق هستم

 

No signs of mental illness
هیچ اثری از بیماری روانی ندارم

 

Just tryin’ to show ya
فقط می‌خواستم بهت نشون بدم

 

The reason why we’re so fu–ed
دلیل اینکه ما خیلی لعنتی هستیم

 

‘Cause by the time it’s over
چونکه با توجه به وقت که تموم شده

 

Won’t make the slightest difference
کوچک‌ترین تغییری ایجاد نخواهد کرد

 

(Hello darkness my old friend)
(سلام تاریکی رفیق قدیمی من)

 

[Chorus]
And I don’t wanna be alone in the darkness

و نمی‌خوام توی تاریکی تنها باشم
I don’t wanna be alone in the darkness

نمی‌خوام توی تاریکی تنها باشم
I don’t wanna be alone in the darkness anymore

نمی‌خوام دیگه توی تاریکی تنها باشم
(Hello, darkness, my old friend)

(سلام، تاریکی،رفیق قدیمی من)

 

ترجمه آهنگ Darkness از Eminem

 

[Outro]

Yeah, we do have some breaking news
آره، تعدادی خبر فوری داریم

 

From the Associated Press right now
در حال حاضر از خبرگزاری آسوشیتد پرس

 

Just gonna bring that up because
فقط بخاطر اینکه

 

We are hearing we have told you
شنیده‌ایم که قبلا به شما گفته بودیم

 

That the shooter is dead
که تیرانداز مرده

 

And we have just learned that
و همین الان فهمیدیم که

 

Police are saying that the Las Vegas shooter killed himself
پلیس می‌گه که تیرانداز لاس وگاس خودکشی کرده‌

 

That is the bartender there at Mandalay bay
این همون متصدی کافه که توی “Mandalay” بود

 

And I believe we’re going to learn more
و معتقدم که می‌خواهیم اطلاعات بیشتری کسب کنیم

 

Yeah, we just wanted to share that with you
آره، فقط می‌خواستیم با شما در میون بزارم

 

You can see behind me here
شما می‌تونی پشتم رو ببینی

 

This is what he looks like
این چیزی است که به نظر می‌رسد

 

Now we did just tell you that
حالا اینو بهت گفتیم که

 

Police just earlier
پلیس زودتر از موعد مراجعه کرده بود

 

Metro was telling us
پلیس داره بهمون میگه که

 

That he killed himself
که خودش رو کشته

 

Inside the hotel room
داخل اتاق هتل

 

Good morning as we come to you
صبح به خیر، همان طور که ما پیشت آمده‌ایم

 

On the air we bring you breaking news
در هوایی که براتون خبر رو آوردیم

 

Another school shooting
یه تیراندازی توی مدرسه دیگه

 

Reports of a number of fatalities
گزارش تعداد تلفات

 

And this time it is in Santa Fe, Texass
و این بار در سانتا فه، تگزاس

 

That is just outside Galvaston
این فقط خارج از گالوستون است

 

Last night’s mass shooting
آخرین تیراندازی‌ها در شب

 

At Southern California
در کالیفرنیای جنوبی

 

We are following breaking news
داریم اخبار های فوری رو دنبال می‌کنیم

 

This morning another deadly school shooting
امروز صبح یه مدرسه مرگبار دیگر شروع شد

 

This one in Santa Fe, Texas
این یکی در سانتا فه، تگزاس

 

It’s just outside Houston
این فقط خارج از هیوستون است

 

۲۶ killed and 20 others wounded
بیست و شش نفر کشته شدن و بیست نفر بقیه زخمی شدند

 

This’s a deadly shooting at a food festival
این یه تیراندازی مرگبار در یه جشنواره غذا ست

 

In Northern California
در کالیفرنیای شمالی

 

Three people so far dead
سه نفر که تا حالا مرده‌اند

 

Breaking news a deadly shooting in a Newspaper office in Annapolis
خبر شکننده یه تیراندازی مرگبار در دفتر روزنامه در آناپولیس

 

Newly released surveillance video
ویدیوی نظارتی  که به تازگی منتشر شده است

 

Shows the moments leading up to the mass shooting
اتفاقاتی که منجر به تیراندازی دسته‌جمعی می‌شود را نشان می‌دهد

 

In Dayton, Ohio
در دیتون، اوهایو

 

ترجمه آهنگ Darkness از Eminem

دیدگاه ها

 1. sAjjAd
  22 ژانویه 2020

  ممنون از سایت خوبتون

 2. Matin
  4 مارس 2020

  تشکر میکنم از سایتتون

 3. دلقک
  22 آوریل 2020

  عالی 🙂