ترجمه آهنگ و متن آهنگ

ترجمه آهنگ Eleven از Khalid

0

ترجمه آهنگ Eleven از Khalid

متن و ترجمه فارسی آهنگ انگلیسی

ElevenKhalid || خالیدالون (یازده)

 

ترجمه آهنگ Eleven از Khalid

 

[Verse1]

Got my headlights off, we’re sittin’ outside
چراغای ماشینو خاموش کردم، بیرون نشستیم

If you cry in my car, then we’re here all night, ooh
اگه تو ماشینم گریه کنی، تا آخر شب همینطوری میمونه

A couple blunts rolled and I got my windows down
اینجا یه کارایی میکنیم، و پس پنجره هارو میبندم

Shorty, it’s been a while since you’ve been this high
کوتوله، خیلی از اون وقتی که تو اوج بودی نگذشته

 

[Pre-chorus]

If you’re waitin’ on love, then you waitin’ for a while
اگه منتظری عشقی، یکم دیگه از راه میرسه

If the neighbors wake up, then we gotta turn it down
اگه همسایه‌ها از خواب بیدار شدن، پرده‌ها رو پایین میکشیم

So you say I’m the type you like keepin’ around
پس بهم میگی« من آدمی هستم که می‌خوای دورو برت باشه »

You like keepin’ around
می‌خوای دور و برت باشه

 

ترجمه فارسی آهنگ Eleven

 

[Chorus]

Late at night, eleven, we’re cruisin’
ساعت یازده شب دور دور می‌زدیم

Lately I’ve been watchin’ your movements
داشتم حرکاتت رو نگا می‌کردم

If I’m the only one that you’re choosin’
اگه من تنها انتخاب توئم

Am I your favorite drug you’ve been usin’?
تنها دارویی بودم که استفاده می‌کردی؟

Late at night, eleven, we’re cruisin’
ساعت یازده شب دور دور می‌زدیم

Lately I’ve been watchin’ your movements
داشتم حرکاتت رو نگا می‌کردم

If I’m the only one that you’re choosin’
اگه من تنها انتخاب توئم

Am I your favorite drug you’ve been usin’?
تنها دارویی بودم که استفاده می‌کردی؟

 

[Verse2]

Twenty-one, sittin’ on my M5 (Yeah)
بیست و یک، توی M5ام نشستیم (آره)
Ride around summer, all-wheel-drive, yeah
تموم تابستنو میریم دور دور، مدام ماشینو اینور ‌و اونور میبریم

Couple blunts in and I got my windows down
دو نفر این‌ توان و پس شیشه‌ها رو پایین کشیدم

Lookin’ real nice in my passenger side
یه جلوه‌ی بی‌نظیری دادی به صندلی کنارم

 

[Pre-chorus]

If you’re waitin’ on love, then you waitin’ for a while
اگه منتظری عشقی، یکم دیگه از راه میرسه

If the neighbors wake up, then we gotta turn it down
اگه همسایه‌ها از خواب بیدار شدن، پرده‌ها رو پایین میکشیم

So you say I’m the type you like keepin’ around
پس بهم میگی« من آدمی هستم که می‌خوای دورو برت باشه »

You like keepin’ around
می‌خوای دور و برت باشه

 

[Chorus]

Late at night, eleven, we’re cruisin’
ساعت یازده شب دور دور می‌زدیم

Lately I’ve been watchin’ your movements
داشتم حرکاتت رو نگا می‌کردم

If I’m the only one that you’re choosin’
اگه من تنها انتخاب توئم

Am I your favorite drug you’ve been usin’?
تنها دارویی بودم که استفاده می‌کردی؟

Late at night, eleven, we’re cruisin’
ساعت یازده شب دور دور می‌زدیم

Lately I’ve been watchin’ your movements
داشتم حرکاتت رو نگا می‌کردم

If I’m the only one that you’re choosin’
اگه من تنها انتخاب توئم

Am I your favorite drug you’ve been usin’?
تنها دارویی بودم که استفاده می‌کردی؟

 

[Bridge]

Ooh, don’t you forget about me

اووه، فراموشم نمی‌کنی
Ooh, don’t you forget about me

اووه، فراموشم نمی‌کنی
Ooh, don’t you forget about me

اووه، فراموشم نمی‌کنی
Ooh, don’t forget about me

اووه، فراموشم نکن
Ooh, don’t you forget about me

اووه، فراموشم نمی‌کنی
Ooh, don’t forget about me, yeah

اووه، فراموشم نمی‌کنی، آره
Ooh, don’t you forget about me

اووه، فراموشم نمی‌کنی
Ooh, don’t you forget about me
اووه، فراموشم نمی‌کنی

 

معنی آهنگ Eleven از خالید

 

[Chorus]

Late at night, eleven, we’re cruisin’
ساعت یازده شب دور دور می‌زدیم

(Lately I’ve been watchin’ your, watchin’ your)

(داشتم حرکاتت رو نگا می‌کردم)

If I’m the only one that you’re choosin’
اگه من تنها انتخاب توئم

Am I your favorite drug you’ve been usin’?
تنها دارویی بودم که استفاده می‌کردی؟

 

[Outro]

Don’t you forget about me

فراموشم نمی‌کنی
If I’m the only one that you’re

اگه من تنها (انتخاب) توئم
Am I your favorite drug you’ve been usin’, usin’?

تنها دارویی بودم که استفاده می‌کردی؟
If I’m the only one that you’re

اگه من تنها (انتخاب) توئم
Am I your favorite drug you’ve been usin’, usin’?

تنها دارویی بودم که استفاده می‌کردی؟
Don’t you forget about me

فراموشم نمی‌کنی
If I’m the only one that you’re

اگه من تنها (انتخاب) توئم
Am I your favorite drug you’ve been usin’, usin’?

تنها دارویی بودم که استفاده می‌کردی؟
If I’m the only one that you’re

اگه من تنها (انتخاب) توئم
Am I your favorite drug you’ve been
usin’,

تنها دارویی بودم که استفاده می‌کردی؟

دیدگاه ها