ترجمه آهنگ Enigma از Lady Gaga

1

ترجمه آهنگ Enigma از Lady Gaga

متن و ترجمه فارسی آهنگ انگلیسی

EnigmaLady Gaga || لیدی گاگا – انیگما (معما)

 

ترجمه آهنگ Enigma از Lady Gaga

 

[Verse 1]
Open-minded, I’m so blinded

روشنفکر، من خیلی کور شده‌ام
Mystery man, woman phantom

مرد مرموز، زنی خیالی
Violet light smears the atmosphere

نور بنفش اتمسفر رو آلوده میکنه
I’m so scared, but I’m standing here

خیلی ترسیدام، اما همینجا ایستاده‌ام

 

[Pre-Chorus]
Is what I am seeing real, or is it just a sign?

چیزایی که میبینم واقعی هستن، یا فقط یه نشانه هستش؟
Is it all just virtual?

همش مجازیه؟

 

ترجمه فارسی آهنگ Enigma

 

[Chorus]
We could be lovers, even just tonight

میتونیم عاشق هم باشیم، حتی فقط امشب
We could be anything you want

میتونیم هر چیزی که تو میخوای باشیم
We could be jokers, brought to the daylight

میتونیم جوکر باشیم، آورده شده به روشنایی روز
We could break all of our stigma

میتونیم همه ننک ها رو درهم بشکنیم
I’ll, I’ll be your enigma

من، من معمای تو خواهم بود
I’ll, I’ll be your enigma

من، من معمای تو خواهم بود
I’ll, I’ll be your enigma

من، من معمای تو خواهم بود
I’ll, I’ll be your enigma

من، من معمای تو خواهم بود

 

[Verse 2]
Can’t stop staring, I’m so naked

نمیتونم جلوی خیره شدن‌ها رو بگیرم، خیلی لختم
Wrapped in shadows, my heart races

پیچیده شده در سایه‌ها، تپش قبلم میره بالا
Dragon’s eyes watch, goddess breathing

چشمای اژدها داره نگاه میکنه، نفس الهه
Give me something to believe in

برام دلیلی بیار تا باور کنم

 

[Pre-Chorus]

Is what I am seeing real, or is it just a sign?

چیزایی که میبینم واقعی هستن، یا فقط یه نشانه هستش؟
Is it all just virtual?

همش مجازیه؟

 

[Chorus]

We could be lovers, even just tonight

میتونیم عاشق هم باشیم، حتی فقط امشب
We could be anything you want

میتونیم هر چیزی که تو میخوای باشیم
We could be jokers, brought to the daylight

میتونیم جوکر باشیم، آورده شده به روشنایی روز
We could break all of our stigma

میتونیم همه ننک ها رو درهم بشکنیم
I’ll, I’ll be your enigma

من، من معمای تو خواهم بود
I’ll, I’ll be your enigma

من، من معمای تو خواهم بود
I’ll, I’ll be your enigma

من، من معمای تو خواهم بود
I’ll, I’ll be your enigma

من، من معمای تو خواهم بود

 

[Bridge]
Did you hear what I said? (What?)

شنیدی چی گفتم؟ (چی؟)
Did you hear what I said? (Yeah)

شنیدی چی گفتم؟ (آره)
Is it all in my head?

همشون توهم بود؟
Is it all in my head? (Ooh, yeah)

همشون توهم بود؟ (اوو، آره)
Is it all in my head?

همشون توهم بود؟

 

معنی آهنگ Enigma از لیدی گاگا

 

[Chorus]

We could be lovers, even just tonight

میتونیم عاشق هم باشیم، حتی فقط امشب
We could be anything you want

میتونیم هر چیزی که تو میخوای باشیم
We could be jokers, brought to the daylight

میتونیم جوکر باشیم، آورده شده به روشنایی روز
We could break all of our stigma

میتونیم همه ننک ها رو درهم بشکنیم
I’ll, I’ll be your enigma, even just tonight

من، من معمای تو خواهم بود، حتی فقط برا امشب
I’ll, I’ll be your enigma, brought to the daylight

من، من معمای تو خواهم بود، آورده شده به روشنایی روز
I’ll, I’ll be your enigma, even just tonight

من، من معمای تو خواهم بود، حتی فقط برا امشب
I’ll, I’ll be your enigma, brought to the daylight, daylight

من، من معمای تو خواهم بود، آورده شده به روشنایی روز، روشنایی روز

دیدگاه ها