ترجمه آهنگ Free Woman از Lady Gaga

2

ترجمه آهنگ Free Woman از Lady Gaga

متن و ترجمه فارسی آهنگ انگلیسی

Free WomanLady Gaga || لیدی گاگا – فیری وومن (زن آزاد)

 

ترجمه آهنگ Free Woman از Lady Gaga

 

[Intro]
(I’ll remember that, I’ll remember that)

یادمه که، یادمه که
(I’ll remember that, that I)

یادمه که، که من
(I’ll remember that, I’ll remember that)

یادمه که، یادمه که
(I’ll remember that, that I)

یادمه که، که من

 

[Verse 1]
I walk the downtown, hear my sound

رفتم مرکز شهر، صدای خودمو شنیدم
No one knows me yet, not right now

هنوز کسی منو نمیشناخت، فعلا
But I am bound to set this feeling in motion

اما موظف‌ام این احساس رو به حرکت درآورم
I walk the downtown, hear my sound

رفتم مرکز شهر، صدای خودمو شنیدم

 

ترجمه فارسی آهنگ Free Woman

 

[Pre-Chorus]
I say that I want it, want it (Be free)

میگم که میخوامش، میخوامش (آزاد باش)

Don’t fight it, fight it

باهاش مبارزه نکن، مبارزه نکن
But if I’m gonna go for it

اما اگه برم تو کارش
I’ll remember that, that

یادمه که، که
I say that I want it, want it (Be free)

میگم که میخوامش، میخوامش (آزاد باش)
Don’t fight it, fight it

باهاش مبارزه نکن، مبارزه نکن
But if I’m gonna go for it

اما اگه برم تو کارش
I’ll remember that, that I

یادمه که، که من

 

[Chorus]
I’m not nothing without a steady hand

بدون دستی ثابت (بدون استرس، استوار بودن)، هیچی نیستم
I’m not nothing unless I know I can

هیچی نیستم مگه این که بدونم که میتونم
I’m still something if I don’t got a man

اگه یه مرد هم تو زندگیم نباشه بازم چیزی از ارزش هام کم نمیشه
I’m a free woman, oh-oh (Be free)

من یه زن آزاد هستم (آزاد باش)

 

[Post-Chorus]
Oh yeah

اوه آره
(Be free)

(آزاد باش)

 

[Verse 2]
This is my dancefloor I fought for

این زمین بازی منه که براش جنگیدم
A heart, that’s what I’m livin’ for

یه قلب، چیزیه که براش زندگی میکنم
So light up my body and kiss me too hardly

پس بدنم رو گرم کن و خیلی محکم بوسم کن
We own the downtown, hear our sound

ما صاحب شهریم، صدامونو گوش کن

 

[Pre-Chorus]

I say that I want it, want it (Be free)

میگم که میخوامش، میخوامش (آزاد باش)

Don’t fight it, fight it

باهاش مبارزه نکن، مبارزه نکن
But if I’m gonna go for it

اما اگه برم تو کارش
I’ll remember that, that

یادمه که، که
I say that I want it, want it (Be free)

میگم که میخوامش، میخوامش (آزاد باش)
Don’t fight it, fight it

باهاش مبارزه نکن، مبارزه نکن
But if I’m gonna go for it

اما اگه برم تو کارش
I’ll remember that, that I

یادمه که، که من

 

[Chorus]
I’m not nothing without a steady hand (I’m a free woman)

بدون دستی ثابت {بدون استرس، استوار بودن}، هیچی نیستم (من یه زن آزادم)
I’m not nothing unless I know I can (I’m a free woman)

هیچی نیستم مگه این که بدونم که میتونم (من یه زن آزادم)
I’m still something if I don’t got a man

اگه یه مرد هم تو زندگیم نباشه بازم چیزی از ارزش هام کم نمیشه
I’m a free woman, oh-oh (Be free; c’mon, woo)

من یه زن آزادم (آزاد باش)

 

[Post-Chorus]
I’m a free woman

من یه زن آزادم
I’m a free woman (Be free)

من یه زن آزادم (آزاد باش)
I’m a free woman

من یه زن آزادم
I’m a free woman, oh-oh (Be free)

من یه زن آزادم (آزاد باش)
Oh yeah (I’m a free woman)

او آره (من یه زن آزادم)

 

معنی آهنگ Free Woman از لیدی گاگا

 

[Chorus]

I’m not nothing without a steady hand (I’m a free woman)

بدون دستی ثابت {بدون استرس، استوار بودن}، هیچی نیستم (من یه زن آزادم)
I’m not nothing unless I know I can (I’m a free woman)

هیچی نیستم مگه این که بدونم که میتونم (من یه زن آزادم)
I’m still something if I don’t got a man

اگه یه مرد هم تو زندگیم نباشه بازم چیزی از ارزش هام کم نمیشه

I’m a free woman (Oh), oh-oh (Be free)

من یه زن آزادم (آزاد باش)

دیدگاه ها