ترجمه آهنگ و متن آهنگ

ترجمه آهنگ Get Me از Justin Bieber و Kehlani

3

ترجمه آهنگ Get Me از Justin Bieber و Kehlani

متن و ترجمه فارسی آهنگ انگلیسی

Get MeJustin Bieber ft. Kehlani || کلانی و جاستین بیبر – گت می

 

ترجمه آهنگ Get Me از Justin Bieber و Kehlani

 

[Pre-Chorus: Justin Bieber]
Oh, you don’t compare, don’t fit in with ’em, do you get me?

اوه، مقایسه نمی‌کنی، مثل اونا نیستی، می‌فهمی چی میگم؟
Judgin’ by the way you open up, you get me

با تجوه به طوری که بهم اعتماد میکنی، می‌فهمی چی میگم
Ooh, out of this world, hands on, baby, now you send me

تو فرازمینی‌ای، همش تو کار علمی، عزیزم، حالا منو می‌فرستی
Lookin’ at the way we’re blendin’ in, you get me

با تجوه به طوری که با بقیه قاطی می شیم، می‌فهمی چی میگم

 

متن و ترجمه فارسی آهنگ Get Me

 

[Chorus: Justin Bieber]
High, high, high, you get me

بالا، بالا، بالا، می‌فهمی چی میگم
High, high, high, you get me

بالا، بالا، بالا، می‌فهمی چی میگم

 

[Verse 1: Justin Bieber]
See, you’re lookin’ beyond the surface

ببین، دارید فراتر از سطح رو نگاه می‌کنید
Can tell by the questions you’re

از سوالایی که می‌پرسی میشه گفت
You got me low-key nervous

یه جورایی معذبم میکنی

It feels like we’re on the same wave, yeah

احساس می‌کنم تو یه موجیم، آره
Never intended to relate, I mean, what are the chances?

هیچوقت نمی‌خواستم هم دیگرو درک کنیم، آخه چقدر احتمال داشت؟
Never thought I’d connect with you, not in these circumstances

هیچ وقت فکر نمی‌کردم باهات ارتباط برقرار کنم، نه توی این اوضاع و احوال

 

[Pre-Chorus: Justin Bieber]

Oh, you don’t compare, don’t fit in with ’em, do you get me?

اوه، مقایسه نمی‌کنی، مثل اونا نیستی، می‌فهمی چی میگم؟
Judgin’ by the way you open up, you get me

با تجوه به طوری که بهم اعتماد میکنی، می‌فهمی چی میگم
Ooh, out of this world, hands on, baby, now you send me

تو فرازمینی‌ای، همش تو کار علمی، عزیزم، حالا منو می‌فرستی
Lookin’ at the way we’re blendin’ in, you get me

با تجوه به طوری که با بقیه قاطی می شیم، می‌فهمی چی میگم

 

[Chorus: Justin Bieber]
High, high, high, you get me

بالا، بالا، بالا، می‌فهمی چی میگم
High, high, high, you get me

بالا، بالا، بالا، می‌فهمی چی میگم

 

[Verse 2: Kehlani]
Ooh, there’s so much chemistry

اووه، اینجا خیلی احساسات هستش
Like a chemist, how you finishin’ my sentences

مثل یه شیمیدان، طوری که جمله بندیامو تموم می‌کنی (بازی با کلمه chemistry)
In the center, no, we can’t deny the synergy

در مرکزش، نه، نمی‌تونیم این انرژی رو انگار کنیم
How ’bout reapin’ all the benefits? Yeah

این همه سود به دست آوردن چی؟ آره

Never intended to relate, I mean, what are the chances?

هیچوقت نمی‌خواستم هم دیگرو درک کنیم، آخه چقدر احتمال داشت؟
Never thought I’d connect with you, not in these circumstances

هیچ وقت فکر نمی‌کردم باهات ارتباط برقرار کنم، نه توی این اوضاع و احوال

 

[Pre-Chorus: Both, Kehlani & Justin Bieber]
Oh, you don’t compare, don’t fit in with ’em, do you get me?

اوه، مقایسه نمی‌کنی، مثل اونا نیستی، می‌فهمی چی میگم؟
Judgin’ by the way you open up, you get me (Yeah, you really get me, ooh)

با تجوه به طوری که بهم اعتماد میکنی، می‌فهمی چی میگم (آره، واقعا می‌فهمی چی میگم)
Ooh, out of this world, hands on, baby, now you send me (Ooh, that’s where you send me)

اووه، تو فرازمینی‌ای، همش تو کار علمی، عزیزم، حالا منو می‌فرستی (اوه، اون جایی بود که منو فرستادی)
Lookin’ at the way we’re blendin’ in, you get me (Ooh, you really get me)

با تجوه به طوری که با بقیه قاطی می شیم، می‌فهمی چی میگم (اوه، واقعا می‌فهمی چی میگم)

 

معنی آهنگ Get Me از جاستین بیبر و کلانی

 

[Chorus: Both & Justin Bieber]
High, high, high, you get me (Ooh)

بالا، بالا، بالا، می‌فهمی چی میگم (اووه)
High, high, high, you get me (Oh, oh)

بالا، بالا، بالا، می‌فهمی چی میگم (اوه، اوه)

 

[Outro: Kehlani]
Get me, yeah

بگیر منو، آره
Get me, yeah

بگیر منو، آره

Get me, yeah

بگیر منو، آره

Get me, yeah

بگیر منو، آره

دیدگاه ها