ترجمه آهنگ و متن آهنگ

ترجمه آهنگ Hayalet از Sura Iskenderli

3

ترجمه آهنگ Hayalet از Sura Iskenderli

متن و ترجمه فارسی آهنگ ترکی

HayaletSura Iskenderli || سورا اسکندرلی – هایالت (روح)

 

ترجمه آهنگ Hayalet از Sura Iskenderli

 

Hayaletler sarmış etrafımı
ارواح منو احاطه کرده بودند

 

Kime desem ki anlamaz halımı
به  هرکی بگم حالمه درک نمی‌کنه

 

Netleştirdim artık son kararımı
حالا تصمیم نهایی‌ام رو گرفته‌ام

 

Size ödettiricem bütün zararımı.
کاری می‌کنم تا تموم خسارت‌ها رو پرداخت کنی

 

Hayaletler sarmış etrafımı
ارواح منو احاطه کرده بودند

 

Kime desem ki anlamaz halımı
به  هرکی بگم حالمه درک نمی‌کنه

 

Netleştirdim artık son kararımı
حالا تصمیم نهایی‌ام رو گرفته‌ام

 

Size ödettiricem bütün zararımı.
کاری می‌کنم تا تموم خسارت‌ها رو پرداخت کنی

 

Bu gece zararlıyız
امشب متضرریم

 

Bir yere gitmemeye kararlıyız
تصمیم گرفتیم جایی نریم

 

Evimizden aralıyız
از خونه‌ی خودمون دوریم

 

ترجمه فارسی آهنگ Hayalet

 

Değme gardaş yaralıyız
نزنمون، داداش زخمی هستیم

 

Bu gece zararlıyız
امشب متضرریم

 

Bir yere gitmemeye kararlıyız
تصمیم گرفتیم جایی نریم

 

Evimizden aralıyız
از خونه‌ی خودمون دوریم

 

Değme gardaş yaralıyız
نزنمون، داداش زخمی هستیم

 

Kim ödeyecek zararımı
چه کسی ضرر منو پرداخت می‌کنه

 

Nasıl bitirdim zamanımı
چطور وقتم رو تموم کردم

 

Kimler almış? Kimler çalmış?
کی این کار رو کرده؟ کی دزدیدتش؟

 

Geri getirin zamanımı
زمان منو برگردونید

 

Kim ödeyecek zararımı
چه کسی ضرر منو پرداخت می‌کنه

 

Nasıl bitirdim zamanımı
چطور وقتم رو تموم کردم

 

Kimler almış? Kimler çalmış?
کی این کار رو کرده؟ کی دزدیدتش؟

 

Geri getirin hayatımı
زندگی منو برگردونید

 

Bu gece zararlıyız
امشب متضرریم

 

Bir yere gitmemeye kararlıyız
تصمیم گرفتیم جایی نریم

 

Evimizden aralıyız
از خونه‌ی خودمون دوریم

 

Değme gardaş yaralıyız
نزنمون، داداش زخمی هستیم

 

Bu gece zararlıyız
امشب متضرریم

 

Bir yere gitmemeye kararlıyız
تصمیم گرفتیم جایی نریم

 

Evimizden aralıyız
از خونه‌ی خودمون دوریم

 

Değme gardaş yaralıyız
نزنمون، داداش زخمی هستیم

 

معنی آهنگ Hayalet از سورا اسکندرلی

 

Kim ödeyecek zararımı
چه کسی ضرر منو پرداخت می‌کنه

 

Nasıl bitirdim zamanımı
چطور وقتم رو تموم کردم

 

Kimler almış? Kimler çalmış?
کی این کار رو کرده؟ کی دزدیدتش؟

 

Geri getirin hayatımı
زندگی منو برگردونید

 

Bu gece zararlıyız
امشب متضرریم

 

Bir yere gitmemeye kararlıyız
تصمیم گرفتیم جایی نریم

 

Evimizden aralıyız
از خونه‌ی خودمون دوریم

 

Değme gardaş yaralıyız
نزنمون، داداش زخمی هستیم

دیدگاه ها