ترجمه آهنگ و متن آهنگ

ترجمه آهنگ I’m Yer Dad از GRLwood

0

ترجمه آهنگ I’m Yer Dad از GRLwood

متن و ترجمه فارسی آهنگ انگلیسی

I’m Yer DadGRLwood || پدر نمونه سال هستم

ترجمه آهنگ I’m Yer Dad از GRLwood

 

ترجمه آهنگ I’m Yer Dad از GRLwood

 

[Intro]
I’m your dad

من پدرتم
I’m your dad

من پدرتم

I’m your dad

من پدرتم
Oh, I’m your dad

اوه، من پدرتم
Oh, I’m your dad

اوه، من پدرتم
I’m your dad

من پدرتم
I’m your dad

من پدرتم
I’m your dad

من پدرتم
Call me daddy

بابا صدام کن

 

متن و ترجمه آهنگ I’m Yer Dad

 

[Verse 1]
Feed me food while I watch sports

وقتی دارم برنامه ورزشی نگا می‌کنم بهم غذا بده
In my mancave made for sports

اتاق تنهاییم برا ورزش ساخته شده
Wh*res in my p*rn, p*rn in my sports

فاش*ه‌ها تو پو*ن من، پو*ن تو ورزش‌هام
Wh*res and p*rn and wh*res all in my sports

فش*ه‌ها و پو*ن و فاش*ه‌ها همهورزش منن
F*cking sports

ورزش لعنتی
F*cking sports

ورزش لعنتی

 

[Chorus]
‘Cause I’m your dad

چون من پدرتم
I’m your dad

من پدرتم
I’m your dad

من پدرتم
Call me daddy

بابا صدام کن

 

[Verse 2]
Su*k my di*k in my fast car

تو ماشین سریع‌ام ک*رمو سا* بزن
Fu*k me fast in my fast car

تو ماشین سریع‌ام باهام س*س کن
Fast car, fast car, Nascar

ماشین سریع، ماشین سریع، ناسکار
I park my car, then fuck my car

ماشینمو پارک کردم، سپس ماشینم رو میگ*م
Oh, I fu*k my car

اوه، ماشینم رو میگ*م
I fu*k my car

ماشینم رو میگ*م

 

[Chorus]
Oh, I’m your dad

اوه، من پدرتم
I’m your dad

من پدرتم
I’m your dad

من پدرتم
Call me daddy

بابا صدام کن

 

 معنی آهنگ I’m Yer Dad

 

[Bridge]
I’m your dad

من پدرتم
And I got a really big di*k

و یه ک*ر خیلی بزگ دارم

 

[Chorus]
Oh

اوه
I’m your dad

من پدرتم
I’m your dad

من پدرتم
I’m your dad

من پدرتم
Call me daddy

بابا صدام کن

لینک کوتاه

دیدگاه ها