ترجمه آهنگ Never really over از Katy Perry

5

ترجمه آهنگ Never really over از Katy Perry

متن و ترجمه فارسی آهنگ انگلیسی

Never really overKaty Perry || کیتی پری – نور ریلی اور (هرگز واقعا تمام نمی‌شه)

 

ترجمه آهنگ Never really over از Katy Perry

 

I’m losing my self control
دارم کنترل خودم رو از دست میدم

 

Yeah, you’re starting to trickle back in
آره، آروم آروم داری دوباره وارد زندگیم میشی

 

But I don’t wanna fall down the rabbit hole
ولی نمی‌خوام دوباره تو یه چاه عمیق بیفتم

 

Cross my heart, I won’t do it again
به جون خودم، دوباره این کار رو تکرار نمی‌کنم

 

“I tell myself, tell myself, tell myself, “Draw the line
هی به خودم میگم که بین خودم و خودت خط بکشم

 

And I do, I do
و این کار رو می‌کنم

 

But once in a while, I trip up, and I cross the line
ولی هر از گاهی لیز می‌خورم و از خط می‌گذرم

 

And I think of you
و بهت فکر می‌کنم

 

Two years, and just like that
دقیقا دو ساله که همین شکلیه

 

My head still takes me back
مغزم هنوز منو به گذشته ها می‌بره

 

Thought it was done, but I
فکر می‌کردم همه چی تموم شده ولی

 

Guess it’s never really over
به نظرم تمومه تموم نشده

 

Oh, we were such a mess
وای چقدر مسخره بودیم

 

متن و ترجمه فارسی آهنگ Never really over

 

? But wasn’t it the best
ولی همون شکلی بهترین حالمون نبود؟

 

Thought it was done, but I
فکر می‌کردم همه چی تموم شده ولی

 

Guess it’s never really over
به نظرم تمومه تموم نشده

 

Just because it’s over doesn’t mean it’s really over
چون کات کردیم معنیش این نیست که همه چی تموم شده

 

And if I think it over, maybe you’ll be coming over again
اگه این موضوع همش تو سر منه شاید تو هم یه روز دوباره برگردی

 

And I’ll have to get over you all over again
و اون موقع باید از نو سعی کنم که با رفتن دوبارت کنار بیام

 

Just because it’s over doesn’t mean it’s really over
چون کات کردیم معنیش این نیست که همه چی تموم شده

 

And if I think it over, maybe you’ll be coming over again
اگه این موضوع همش تو سر منه شاید تو هم یه روز دوباره برگردی

 

And I’ll have to get over you all over again
و اون موقع باید از نو سعی کنم که با رفتن دوبارت کنار بیام

 

I guess I could try hypnotherapy
فکر کنم باید از هیپنوتراپی (معالجه با خواب مغناطیسی) استفاده کنم

 

I gotta rewire this brain
باید مغزم رو از نو بازسازی کنم

 

Cause I can’t even go on the internet
چون حتی نمی‌شه که یبار اینترنت برم

 

Without even checking your name
و اسم تو رو چک نکنم

 

“I tell myself, tell myself, tell myself, “Draw the line
همش به خودم میگم که بین خودم و خودت خط بکشم

 

And I do, I do
و این کار رو می‌کنم

 

But once in a while, I trip up, and I cross the line
ولی هر از گاهی لیز می‌خورم و از خط می‌گذرم

 

And I think of you
و بهت فکر می‌کنم

 

Two years, and just like that
دقیقا دو ساله که همین شکلیه

 

My head still takes me back
مغزم هنوز منو به گذشته ها می‌بره

 

Thought it was done, but I
فکر می‌کردم همه چی تموم شده ولی

 

Guess it’s never really over
به نظرم تمومه تموم نشده

 

Oh, we were such a mess
وای چقدر مسخره بودیم

 

?But wasn’t it the best
ولی همون شکلی بهترین حالمون نبود؟

 

Thought it was done, but I
فکر می‌کردم همه چی تموم شده ولی

 

Guess it’s never really over
به نظرم تمومه تموم نشده

 

Just because it’s over doesn’t mean it’s really over
چون کات کردیم معنیش این نیست که همه چی تموم شده

 

And if I think it over, maybe you’ll be coming over again

اگه این موضوع همش تو سر منه شاید تو هم یه روز دوباره برگردی

 

And I’ll have to get over you all over again
و اون موقع باید از نو سعی کنم که با رفتن دوبارت کنار بیام

 

Just because it’s over doesn’t mean it’s really over
چون کات کردیم معنیش این نیست که همه چی تموم شده

 

And if I think it over, maybe you’ll be coming over again
اگه این موضوع همش تو سر منه شاید تو هم یه روز دوباره برگردی

 

And I’ll have to get over you all over again
و اون موقع باید از نو سعی کنم که با رفتن دوبارت کنار بیام

 

Thought we kissed goodbye
فکر می‌کردم آخرین بوسه مون بود

 

Thought we meant this time was the last
فکر می‌کردم برای جفت‌مون هم این دفعه دیگه آخریش بود

 

But I guess it’s never really over
ولی فکر کنم هیچوقت همه چی تموم نشده

 

Thought we drew the line right through you and I
فکر می‌کردم بین‌مون خط کشیدیم و هر کدوم‌مون مونده اونور خط

 

Can’t keep going back
نمی‌تونم سر قولم بمونم

 

I guess it’s never really over, yeah
فکر کنم هیچوقت همه چی تموم نشده ، آره

 

Two years, and just like that
دقیقا دو ساله که همین شکلیه

 

My head still takes me back
مغزم هنوز منو به گذشته ها می‌بره

 

Thought it was done, but I
فکر می‌کردم همه چی تموم شده ولی

 

Guess it’s never really over
به نظرم تمومه تموم نشده

 

معنی آهنگ Never really over از کیتی پری

 

Just because it’s over doesn’t mean it’s really over
چون کات کردیم معنیش این نیست که همه چی تموم شده

 

And if I think it over, maybe you’ll be coming over again
اگه این موضوع همش تو سر منه شاید تو هم یه روز دوباره برگردی

 

And I’ll have to get over you all over again
و اون موقع باید از نو سعی کنم که با رفتن دوبارت کنار بیام

 

Just because it’s over doesn’t mean it’s really over
چون کات کردیم معنیش این نیست که همه چی تموم شده

 

And if I think it over, maybe you’ll be coming over again
اگه این موضوع همش تو سر منه شاید تو هم یه روز دوباره برگردی

 

And I’ll have to get over you all over again
و اون موقع باید از نو سعی کنم که با رفتن دوبارت کنار بیام

 

Thought we kissed goodbye
فکر می‌کردم آخرین بوسه مون بود

 

Thought we meant this time was the last
فکر می‌کردم برای جفت‌مون هم این دفعه دیگه آخریش بود

 

But I guess it’s never really over
ولی فکر کنم هیچوقت همه چی تموم نشده

 

Thought we drew the line right through you and I
فکر می‌کردم بین‌مون خط کشیدیم و هر کدوم‌مون مونده اونور خط

 

Can’t keep going back
نمی‌تونم سر قولم بمونم

 

I guess it’s never really over, yeah
فکر کنم هیچوقت همه چی تموم نشده ، آره

دیدگاه ها