ترجمه آهنگ Only the Young از Taylor Swift

3

ترجمه آهنگ Only the Young از Taylor Swift

متن و ترجمه فارسی آهنگ انگلیسی

Only the YoungTaylor Swift || تیلور سویفت – اونلی ده یانگ (فقط جوونا)

 

ترجمه آهنگ Only the Young از Taylor Swift

 

[Verse 1]

It keeps me awake
این بیدار نگهم می‌داره

The look on your face
نگاهی که رو صورته هستش

The moment you heard the news
وقتی اخبار رو شنیدی

You’re screaming inside
از درون فریاد می‌زنی

And frozen in time
و توی زمان منجمد شدی

You did all that you could do
هر کاری که می‌تونستی رو انجام دادی

The game was rigged, the ref got tricked
بازی دستکاری شده بود، گول خوردی

The wrong ones think they’re right
کسایی که اشتباه می‌کنن که فکر می‌کنن درست میگن

You were outnumbered — this time
تعدادشون ازت بیشتر بود – اینبار

 

متن و ترجمه فارسی آهنگ Only the Young

 

[Chorus]

But only the young

ولی فقط جوونا
Only the young

فقط جوونا
Only the young

فقط جوونا
Only the young can run

ولی فقط جوونا  می‌تونن فرار کنن
Can run, so run

می‌تونن فرار کنن، پس فرار کن
And run, and run
و فرار، و فرار

 

[Verse 2]

So every day now
پس الان هر روز

You brace for the sound
خودت رو آماده شنیدن صدایی می‌کنی

You’ve only heard on TV
که فقط از توی تلویزیون شنیدی

You go to class, scared
میری سر کلاس در حالی که ترسیدی

Wondering where the best hiding spot would be
به این فکر می‌کنی که بهترین جای قایم شدن کجاس

And the big bad man and his big bad clan
و اون مرد بد گنده، با اون گروه بد گنده

Their hands are stained with red
دستاشون به خون آلوده شده

Oh, how quickly, they forget
اوه، چقدر زود، فراموش می‌کنن

 

[Pre-Chorus]

They aren’t gonna help us
قرار نیست بهمون کمک کنن

Too busy helping themselves
زیادی مشغول کمک کردن به خودشونن

They aren’t gonna change this
قرار نیست این رو عوض کنن

We gotta do it ourselves
خودمون باید انجامش بدیم

They think that it’s over
فکر می‌کنن تموم شده

But it’s just begun
ولی تازه شروع شده

 

[Chorus]

Only one thing can save us
فقط یه چیز میتونه نجاتمون بده

Only the young (Only the young)

فقط جوونا (فقط جوونا)
Only the young (Only the young)

فقط جوونا (فقط جوونا)
Only the young (Only the young)

فقط جوونا (فقط جوونا)
Only the young
فقط جوونا

 

[Post-Chorus]

Only the young (Only the young)

فقط جوونا (فقط جوونا)
Only the young (Only the young)

فقط جوونا (فقط جوونا)
Only the young (Only the young)

فقط جوونا (فقط جوونا)
Only the young

فقط جوونا
Only the young (Only the young)
فقط جوونا (فقط جوونا)

Don’t say you’re too tired to fight
فقط بگو از دعوا کردن خسته شدی

It’s just a matter of time
فقط مسئله زمان مطرحه

Up there’s the finish line
اون جلو خط پایانه

Only the young (Only the young)

فقط جوونا (فقط جوونا)
Only the young (Only the young)

فقط جوونا (فقط جوونا)
Only the young

فقط جوونا
Can run
می‌تونن بدون

 

معنی آهنگ Only the Young از تیلور سویفت

 

Don’t say you’re too tired to fight
فقط بگو از دعوا کردن خسته شدی

It’s just a matter of time
فقط مسئله زمان مطرحه

(Can run)
فقط فرار کن

Up there’s the finish line
اون جلو خط پایانه

So run, and run, and run
بنابراین فرار کن، و فرار کن، و فرار کن

Don’t say you’re too tired to fight
فقط بگو از دعوا کردن خسته شدی

It’s just a matter of time
فقط مسئله زمان مطرحه

(So run)
پس فرار کن

Up there’s the finish line
اون جلو خط پایانه

And run, and run, and run
و فرار کن، و فرار کن، و فرار کن

 

[Outro]

Only the young

فقط جوونا
Only the young

فقط جوونا
Only the young
فقط جوونا

دیدگاه ها