ترجمه آهنگ و متن آهنگ

ترجمه آهنگ Pitbull terrier از Die Antwoord

25

ترجمه آهنگ Pitbull terrier از Die Antwoord

ترجمه فارسی آهنگ انگلیسی

Pitbull terrierDie Antwoord || دای انتورد – پیت بول تریر

 

ترجمه آهنگ Pitbull terrier از Die Antwoord

 

Black Cats, White Cats

گربه مشکی، گربه سفید

 

All my Zef Cats, look out

تموم گربه‌های زف من، نگاه کنید

(زف نام یک پادفرهنگ در آفریقای جنوبی است)

 

Big dog in the place to be!

سگ بزرگ جایی که باید باشه

 

Pitbull terrier, I am a pitbull terrier

پیت بول تریر، من یه پیت بول تریر ام

(پیت بول تریر اسم یک نژاد سگ می‌باشد)

 

Pu*sy, for bad boy

گربه، برا پسر بد

 

ترجمه فارسی آهنگ Pitbull terrier

 

No pu*sy, sad boy

بدون گربه، پسر غمگین

 

You’re making me crazy

داری دیوونم می‌کنی

 

Mal in the skull boy

All work and no play

همش کار و هیچ تفریحی

 

Make Ninja a dull boy

نینجا رو هم به یه پسر کسل تبدیل می‌کنه

 

I’m a animal, love me

من یه حیوونم، دوسم داشته باش

 

I kill you, don’t fuck me

می‌کشمت، سر به سرم نذار

 

Your pitbull, he’s crazy

پیت بول تو، دیوونس

 

Baby don’t hate me

عزیزم ازم متنفر نباش

 

I’d never leave your side, fuck that

هیچ وقت از کنارت جم نمی‌خورم، لعنت بهش

 

I need to freak cause I love that

باید عجیب و غریب باشم چون دوست دارم

 

Berzerk shit and I worship
You

تو

 

Yeah

آره

 

Black Cats, White Cats

گربه مشکی، گربه سفید

 

All my Zef Cats, look out

تموم گربه‌های زف من، نگاه کنید

 

Big dog in the place to be! (Oh)

سگ بزرگ جایی که باید باشه

 

Big dog in the place to be! (Yo)

سگ بزرگ جایی که باید باشه

 

Big dog in the place to be!

سگ بزرگ جایی که باید باشه

 

Big dog make you scream!

سگ بزرگ کاری می‌کنه که جیغ بکشی

 

Pitbull terrier, I am a pitbull terrier

پیت بول تریر، من یه پیت بول تریر ام

 

B-b-baby

عزیزم

 

معنی آهنگ Pitbull terrier از دای انتورد

 

Here, boy

اینجا، پسر

 

Are you crazy?

دیوونه‌ای؟

 

Down boy
Look at your cross face
Why you so serious?

چرا اینقدر جدی هستی؟

 

You’re so intense

خیلی سختی

 

Maybe why I’m so curious

شاید به همین خاطر اینقدر کنجکاوم

 

I’m a lost soul, save me

من یه روح گم شدم، نجاتم بده

 

Emotional, sway me

احساسی، نوازشم کن

 

Touch me, shake me

لمسم کن، تکونم بده

 

I’m game, play me

من بازیم، بازیم کن

 

Love me, hate me

نگام کن، ازم متنفر باش

 

Kiss me, take me

بوسم کن، بگیر منو

 

Break me, make me

بشکنم، درستم کن

 

Yours

مال تو

 

F*ckin with the ultimate


Pitbull Terrier, I am a Pitbull Terrier, f*ckin with the ultimate

پیت بول تریر، من یه پیت بول تریر ام، …

دیدگاه ها