ترجمه آهنگ و متن آهنگ

ترجمه آهنگ Rain On Me از Lady Gaga و Ariana Grande

7

ترجمه آهنگ Rain On Me از Lady Gaga و Ariana Grande

متن و ترجمه فارسی آهنگ انگلیسی

Rain On MeLady Gaga & Ariana Grande || لیدی گاگا و آریانا گرانده – رین آن می

 

ترجمه آهنگ Rain On Me از Lady Gaga و Ariana Grande

 

[Verse 1: Lady Gaga]
I didn’t ask for a free ride

سواری مفت نخواستم
I only asked you to show me a real good time

فقط خواستم بهم یه اوقات خوشی نشون بدی
I never asked for the rainfall

هیچ وقت بارش بارون نخواستم
At least I showed up, you showed me nothing at all

حداقل نشون دادم که هیچی بهم نشون ندادی

 

[Pre-Chorus: Lady Gaga]
It’s coming down on me

Water like misery

مثل آب داره ازم بدبختی میچکه
It’s coming down on me

داره ازم میچکه
I’m ready, rain on me

آمادم، روم ببار

(rain on me (روم ببار) اینجا به این معنی هستش که تمام مشکلات عاطفیت رو بهم بگو)

 

ترجمه فارسی آهنگ Rain On Me

 

[Chorus: Lady Gaga]
I’d rather be dry, but at least I’m alive

ترجیح میدم خشک باشم، اما حداقلش زندم
Rain on me, rain, rain

روم ببار، ببار، ببار (مشکلات عاطفیت رو بهم بگو)
Rain on me, rain, rain

روم ببار، ببار، ببار (مشکلات عاطفیت رو بهم بگو)
I’d rather be dry, but at least I’m alive

ترجیح میدم خشک باشم، اما حداقلش زندم
Rain on me, rain, rain

روم ببار، ببار، ببار (مشکلات عاطفیت رو بهم بگو)
Rain on me

روم ببار (مشکلات عاطفیت رو بهم بگو)

 

[Post-Chorus: Lady Gaga & Ariana Grande]
Rain on me

روم ببار
Mmm, oh yeah, baby

هممم، او آره، عزیزم
Rain on me

روم ببار

 

[Verse 2: Ariana Grande]
Livin’ in a world where no one’s innocent

در دنیایی زندگی میکنیم که هیچ کس بی گناه نیست
Oh, but at least we try, mmm

اوه، اما حداقلش داریم سعی مون رو میکنیم
Gotta live my truth, not keep it bottled in

باید تو واقعیت خودم زندگی کنم، نباید تو بطری نگهش دارم (نباید بلا استفاده بمونه)
So I don’t lose my mind, baby, yeah

پس عقل‌مو از دست نمیدم، عزیزم، آره

 

[Pre-Chorus: Ariana Grande & Lady Gaga]
I can feel it on my skin (It’s comin’ down on me)

روی پوستم میتونم حسش کنم، (داره ازم میچکه)
Teardrops on my face (Water like misery)

اشک‌های روی صورتم (مثل آب داره ازم)
Let it wash away my sins (It’s coming down on me)

بذار گناهانم رو بشوره ببره (بدبختی میچکه)
Let it wash away, yeah

بذار بشوره ببره، آره

 

[Chorus: Lady Gaga & Ariana Grande]
I’d rather be dry, but at least I’m alive

ترجیح میدم خشک باشم، اما حداقلش زندم
Rain on me, rain, rain

روم ببار، ببار، ببار
Rain on me, rain, rain

روم ببار، ببار، ببار
I’d rather be dry, but at least I’m alive

ترجیح میدم خشک باشم، اما حداقلش زندم
Rain on me, rain, rain

روم ببار، ببار، ببار
Rain (Rain) on (On) me

روم ببار، ببار، ببار

 

[Post-Chorus: Ariana Grande, Both & Lady Gaga]
Rain on me

روم ببار
Rain on me

روم ببار
Oh yeah, yeah

او آره، آره
Rain on me, ooh yeah

روم ببار، او آره
Rain on me

روم ببار
Rain on me, ooh

روم ببار، اوه

 

[Bridge: Lady Gaga & Ariana Grande]
Hands up to the sky

دستا با به سمت آسمون
I’ll be your galaxy

من کهکشانت میشم
I’m about to fly

قصد دارم پرواز کنم
Rain on me, tsunami

روم ببار، مثل سونامی
Hands up to the sky

دستا با به سمت آسمون
I’ll be your galaxy

من کهکشانت میشم
I’m about to fly

قصد دارم پرواز کنم
Rain on me (Rain on me)

روم ببار (روم ببار)

 

معنی آهنگ Rain On Me از لیدی گاگا و آریانا گراند

 

[Chorus: Lady Gaga & Ariana Grande]
I’d rather be dry, but at least I’m alive (Rain on me)

ترجیح میدم خشک باشم، اما حداقلش زندم (روم ببار)
Rain on me, rain, rain

روم ببار، ببار، ببار
Rain on me, rain, rain (Rain on me)

روم ببار، ببار، ببار (روم ببار)
I’d rather be dry, but at least I’m alive (At least I’m alive)

ترجیح میدم خشک باشم، اما حداقلش زندم (حداقلش الان زندم)
Rain on me, rain, rain (Rain on me, babe)

روم ببار، ببار، ببار (روم ببار، عزیزم)
Rain on me (Rain on me)

روم ببار (روم ببار)

 

[Outro: Lady Gaga & Ariana Grande]
I hear the thunder comin’ down

می‌شنوم که داره رعد و برق میشه
Won’t you rain on me?

نمی‌خوای روم بباری؟
Eh, eh, yeah (Rain on, woo)

آره (روم ببار)
I hear the thunder comin’ down

می‌شنوم که داره رعد و برق میشه
Won’t you rain on me? (Me)

نمی‌خوای روم بباری؟ (من)
Eh, eh, yeah

آره
Rain on me

روم ببار

دیدگاه ها