ترجمه آهنگ و متن آهنگ

ترجمه آهنگ Rare از Selena Gomez

11

ترجمه آهنگ Rare از Selena Gomez

ترجمه فارسی آهنگ انگلیسی

RareSelena Gomez || سلنا گومز – کم‌یاب

ترجمه آهنگ Rare از Selena Gomez

 

ترجمه آهنگ Rare از Selena Gomez

 

[Verse 1]
Baby

عزیزم
You’ve been so distant from me lately

جدیدا خیلی باهام سر شدی
And lately

و جدیدا
Don’t even wanna call you “baby”

عزیزم، حتی نمی‌خوام بهت زنگ بزنم

 

[Pre-Chorus]
Saw us gettin’ older (Older)

ببین مارو داریم پیرتر می‌شیم (پیرتر)
Burnin’ toast in the toaster

سوزوندن نان تو توستر
My ambitions were too high

جاه طلبی‌هام خیلی زیاد بود
Waiting up for you upstairs (Upstairs)

بالای پله ها منتظرتم (بالای پله ها)
Why you act like I’m not there?

چرا طوری رفتار می‌کنی انگار اونجا نیستم؟
Baby, right now it feels like

عزیزم، همین حالا احساسش می‌کنه

 

متن و ترجمه فارسی آهنگ Rare

 

[Chorus]
It feels like you don’t care

احساس می‌کنم که اهمیتی نمی‌دی
Why don’t you recognize I’m so rare?

چرا متوجه نمی‌شی که خیلی کم‌یابم (مثل منو نمی‌تونی پیدا کنی)
Always there

همیشه آنجا
You don’t do the same for me, that’s not fair

کارایی رو که برات انجام می‌دم رو برا من انجام نمی‌دی، این انصاف نیست
I don’t have it all

ندارمش
I’m not claiming to

ادعا هم ندارم
But I know that I’m special (So special), yeah

ولی می‌دونم که خاصم (خیلی خاص، آره)
And I’ll bet there’s somebody else out there

و شرط می‌بندم که شخص دیگه‌ایی اونجاست
To tell me I’m rare

تا بهم بگه که کم‌یابم (خاص و با ارزشم)
To make me feel rare

تا حس کم‌یاب (خاص و با ارزش) بودن بهم بده

 

[Verse 2]
Baby

عزیزم
Don’t make me count up all the reasons to stay with you

نذار تمام دلایلم برای پیشت موندن رو بشمورم
No reason

دلیلی نیست
Why you and I are not succeeding, ah-ah (Mmm, ah, ah)

پرا من و تو موفق نیستیم

 

[Pre-Chorus]
Saw us gettin’ older (Oh)

ببین مارو داریم پیرتر می‌شیم
Burnin’ toast in the toaster (Ah-ha)

سوزوندن نان تو توستر
My ambitions were too high (Too high)

جاه طلبی‌هام خیلی زیاد بود (خیلی زیاد)
Waiting up for you upstairs (Upstairs)

بالای پله ها منتظرتم (بالای پله ها)
Why you act like I’m not there? (Ah-ha)

چرا طوری رفتار می‌کنی انگار اونجا نیستم؟
Baby, right now it feels like (What?)

عزیزم، همین حالا احساسش می‌کنه (چی)

 

[Chorus]

It feels like you don’t care

احساس می‌کنم که اهمیتی نمی‌دی
Why don’t you recognize I’m so rare?

چرا متوجه نمی‌شی که خیلی کم‌یابم
Always there

همیشه آنجا
You don’t do the same for me, that’s not fair

کارایی رو که برات انجام می‌دم رو برا من انجام نمی‌دی، این انصاف نیست
I don’t have it all

ندارمش
I’m not claiming to

ادعا هم ندارم
But I know that I’m special (So special), yeah

ولی می‌دونم که خاصم (خیلی خاص، آره)
And I’ll bet there’s somebody else out there

و شرط می‌بندم که شخص دیگه‌ایی اونجاست
To tell me I’m rare

تا بهم بگه که کم‌یابم
To make me feel rare (Yeah, yeah)

تا حس کم‌یاب بودن بهم بده (آره، آره)

 

[Bridge]
I’m not gonna beg for you

قرار نیست برات التماس کنم
I’m not gonna let you make me cry (Ah, nah nah, make me cry)

قرار نیست بذارم به گریم بندازی
Not getting enough from you (No-oh)
Didn’t you know I’m hard to find? (Find, hard to find)

می‌دونی مثل منو پیدا کردن سخنه؟ (پیدا کردن، پیدا کردنش سخته)

 

[Pre-Chorus]

Saw us gettin’ older

ببین مارو داریم پیرتر می‌شیم
Burnin’ toast in the toaster

سوزوندن نان تو توستر
My ambitions were too high (Too high)

جاه طلبی‌هام خیلی زیاد بود (خیلی زیاد)

Waiting up for you upstairs

بالای پله ها منتظرتم
Why you act like I’m not there?

چرا طوری رفتار می‌کنی انگار اونجا نیستم؟
Baby, right now it feels like

عزیزم، همین حالا احساسش می‌کنه

 

معنی آهنگ Rare از سلنا گومز

 

[Chorus]

It feels like you don’t care

احساس می‌کنم که اهمیتی نمی‌دی
Why don’t you recognize I’m so rare?

چرا متوجه نمی‌شی که خیلی کم‌یابم
Always there

همیشه آنجا
You don’t do the same for me, that’s not fair

کارایی رو که برات انجام می‌دم رو برا من انجام نمی‌دی، این انصاف نیست
I don’t have it all

ندارمش
I’m not claiming to

ادعا هم ندارم
But I know that I’m special (So special), yeah

ولی می‌دونم که خاصم (خیلی خاص، آره)
And I’ll bet there’s somebody else out there

و شرط می‌بندم که شخص دیگه‌ایی اونجاست
To tell me I’m rare

تا بهم بگه که کم‌یابم
To make me feel rare (Ooh yeah)

تا حس کم‌یاب بودن بهم بده (اووه آره)

 

[Outro]
Ah, ah (So rare)

آه، آه (خیلی کم‌یاب)
Rare

کم‌یاب

Ah, ah

آه، آه
Rare

کم‌یاب

لینک کوتاه

دیدگاه ها