ترجمه آهنگ Revenge از XXXTENTACION

2

ترجمه آهنگ Revenge از XXXTENTACION

ترجمه فارسی اهنگ انگلیسی

RevengeXXXTENTACION || اکس‌اکس‌اکس‌تنتاسیون – انتقام

 

ترجمه آهنگ Revenge از XXXTENTACION

 

[Intro]
I think I, I think I finally
فکر کنم من، فکر کنم من بالاخره
Found a way to forgive myself
یه راهی پیدا کردم تا خودمو ببخشم
From mistakes I made in my past
بخاطره اشتباهاتی که توی گذشته انجامشون دادم
I think that’s the first step, right?
فکر می‌کنم که این اولین قدمه، درسته؟
You agree?
موافقی؟

 

ترجمه فارسی آهنگ Revenge

 

[Verse]
I’ve dug two graves for us, my dear
دو تا قبر واسمون کندم، عزیزم
Can’t pretend that I was perfect, leavin’ you in fear
نمی‌تونم وانمود کنم که کامل بودم، تو رو تو ترس رها می‌کنم
Oh, man, what a world, the things I hear
اوه، مرد، چه دنیایی، چیزایی که می‌شنوم
If I could act on my revenge, then, oh, would I?
اگه فقط می‌تونستم انتقام بگیرم ،پس، می‌گرفتم؟
Some kill, some steal, some break your heart
بعضیا می‌کشن، بعضیا می‌دزدن، بعضیام قلبتو می‌شکنن
And you thought that I would let it go and let you walk
و تو فکر کردی می‌زارم همینطوری بره و بزارم با خیال راحت راهتو بری
Well broken hearts break bones, so break up fast
خب قلبای شکسته استوخونارو می‌شکنن، پس زود تر کات کن
And I don’t wanna let it go, so in my grave I’ll rot
و نمی‌زارم که همینطوری بره، پس تو قبرم می‌پوسم

I’ve dug two graves for us, my dear
دو تا قبر واسمون کندم، عزیزم
Can’t pretend that I was perfect, leavin’ you in fear
نمی‌تونم وانمود کنم که کامل بودم، تو رو تو ترس رها می‌کنم
Oh, man, what a world, the things I hear
اوه، مرد، چه دنیایی، چیزایی که می‌شنوم
If I could act on my revenge, then, oh, would I?
اگه فقط می‌تونستم انتقام بگیرم ،پس، می‌گرفتم؟
Some kill, some steal, some break your heart
بعضیا می‌کشن، بعضیا می‌دزدن، بعضیام قلبتو می‌شکنن
And you thought that I would let it go and let you walk
و تو فکر کردی می‌زارم همینطوری بره و بزارم با خیال راحت راهتو بری
Well broken hearts break bones, so break up fast
خب قلبای شکسته استوخونارو می‌شکنن، پس زود تر کات کن
And I don’t wanna let it go, so in my grave I’ll rot
و نمی‌زارم که همینطوری بره، پس تو قبرم می‌پوسم

 

[Chorus]
In my grave, I’ll rot
توی قبرم، می‌پوسم
In my grave, I’ll rot
توی قبرم، می‌پوسم

In my grave, I’ll rot-ot-ot
توی قبرم، می‌پوسم-سم-سم

In my grave, I’ll rot
توی قبرم، می‌پوسم

In my grave, I’ll rot-ot-ot
توی قبرم، می‌پوسم-سم-سم
In my grave, I’ll rot
توی قبرم، می‌پوسم

 

معنی آهنگ Revenge از اکس‌اکس‌اکس‌تنتاسیون

 

[Outro]
In my grave, I’ll rot
توی قبرم، می‌پوسم
I’ll rot, I’ll rot, I’ll rot
می‌پوسم، می‌پوسم، می‌پوسم
Is my pain your freedom?
درده من آزادی تو هستش؟
Is all of my pain your freedom?
همه درده من آزادی توعه؟
Enjoy
لذت ببر

دیدگاه ها