ترجمه آهنگ Run از Joji

2

ترجمه آهنگ Run از Joji

ترجمه فارسی آهنگ انگلیسی

RunJoji || جوجی – ران (فرار)

 

ترجمه آهنگ Run از Joji

 

[Verse 1]
I fell for your magic, I tasted your skin

به خاطر جادوت عاشقت شودم، پوستت رو مزه کردم
And though this is tragic, at least I found the end

و گرچه این غم انگیزه، حداقل پایان رو پیدا کردم
I witnessed your madness, you shed light on my sins

شاهد دیوانگیت بودم، روی گناهانم نور می‌اندازی
And if we share in this sadness, then where have you been?

و اگر در این سوگ سهیم باشیم، پس کجا بودی؟

 

متن و ترجمه فارسی آهنگ Run

 

[Chorus]
I know you’re not in love, like you used to be

می‌دونم که عاشق نیستی، مثل گذشته
Guess I’m not the one, like you used to think

فکر می‌کنم اون شخص نبودم، جوری که قبلا فکر می‌کردی
So you just run

بنابراین فقط فرار کردی

I know that I’m stuck in this misery

می‌دونم که توی این بدبختی گیر کرده‌ام
Guess I’m not enough, like you used to think

فکر کنم کافی نیستم، جوری که قبلا فکر می‌کردی
So I’ll just run (Ooh)

بنابراین فقط فرار کردم (اووه)

 

[Verse 2]
You bathe in your victory

تو پیروزیت غسل می‌کنی
You blew out all my fuse

تموم فیوز هامو منفجر کردی
And if I took on the planet

و اگه سیاره رو گرفتم
Will I pay my dues?

هزینه هامو پرداخت می‌کنم
Your love was a mystery

عشق تو یک راز بود
Yeah, my love is a fool

آره، عشق من احمقانه بود
And I travel the country just to get to you

و فقط برای این به بیرون شهر سفر کردم که به تو برسم

 

[Chorus]

I know you’re not in love, like you used to be

می‌دونم که تو رابطه‌ی عاشقانه نیستی، مثل گذشته
Guess I’m not the one, like you used to think

فکر می‌کنم اون شخص نبودم، جوری که قبلا فکر می‌کردی
So you just run

بنابراین فقط فرار کردی

I know that I’m stuck in this misery

می‌دونم که توی این بدبختی گیر کرده‌ام
Guess I’m not enough, like you used to think

فکر کنم کافی نیستم، جوری که قبلا فکر می‌کردی
So I’ll just run

بنابراین فقط فرار کردم

 

معنی آهنگ Run از جوجی

 

[Outro]
And I travel the country

و به بیرون شهر سفر کردم
And I travel the country just to get to you

و فقط برای این به بیرون شهر سفر کردم که به تو برسم
I know you’re not in love

می‌دونم که عاشق نیستی
I know you’re not in love

می‌دونم که عاشق نیستی
I know you’re not in love

می‌دونم که عاشق نیستی

دیدگاه ها