ترجمه آهنگ و متن آهنگ

ترجمه آهنگ Saved My Life از Sia

1

ترجمه آهنگ Saved My Life از Sia

متن و ترجمه فارسی آهنگ انگلیسی

Saved My LifeSia || سیا – سیود مای لایف (زندگی‌ام را نجات داد)

 

ترجمه آهنگ Saved My Life از Sia

 

[Verse1]

Boom, boom, boom

بوووم، بووم، بووم

Beats my heart, heart, heart

قلبمو به تپش ميندازه، قلبمو، قلبمو، قلبمو

Baby boom, boom, boom

عزيزم بووم، بووم، بووم

In the dark, dark, dark

توي تاريکي‌، تاريکي، تاريکي

Baby boom, boom, boom

عزيزم بووم، بووم، بووم

Fall apart, part, part

بهم ميريزم، ميريزم، ميريزم

Baby boom, boom, boom

عزيزم بووم، بووم، بووم

From the start, start, start

از اولم فرو ميپاشم، از اول، از اول

 

ترجمه فارسی آهنگ Saved My Life

 

[Pre- Chorus]

But I’ve been waiting for you

اما هميشه منتظرت بودم

I’ve been waiting for you

هميشه منتظرت بودم

I’ve been waiting for you

هميشه منتظرت بودم

I’ve been waiting for you

هميشه منتظرت بودم

I’ve been waiting for you

هميشه منتظرت بودم

I’ve been waiting for you

هميشه منتظرت بودم

I’ve been waiting for you

هميشه منتظرت بودم

Yeah, I’ve been waiting for you

آره، هميشه منتظرت بودم

 

[Chorus]

Well someone must have sent you here to save my life

حتما يکي تورو فرستاده اینجا تا بياي و زندگيمو نجات بدي

Someone must have sent you to save me tonight

حتما يکي تورو برام فرستاده تا بياي و زندگيمو نجات بدي

I know that in darkness I have found my light

میدونم که توي تاريکي چراغمو پيدا میکنم

I know that in darkness I’ve been given sight

میدونم که توي تاريکي بهم بینایی داده میشه

In your loving arms I feel delight

وقتي رو بازوهاي دوست داشتني توئم خوشحالم

In your loving arms I’ll be alright

رو بازوهاي تو رو به‌ راهم

Someone must have sent you to save me tonight

حتما يکي تورو برام فرستاده تا بياي و زندگيمو نجات بدي

Someone must have sent you here to save my life

حتما يکي تورو فرستاده اینجا تا بياي و زندگيمو نجات بدي

 

[Post-Chorus]

Save my life, save my life

زندگيمو نجات بده، زندگيمو نجات بده

Save my life, save my life

زندگيمو نجات بده، زندگيمو نجات بده

Save my life, save my life

زندگيمو نجات بده، زندگيمو نجات بده

Save my life, save my life

زندگيمو نجات بده، زندگيمو نجات بده

 

[Verse2]

High, high, high

بالاها، بالاها، بالاها

We take flight, flight, flight

پرواز مي‌کنيم، پرواز، پرواز، پرواز

Baby high, high, high

عزيزم اون بالا بالاها، بالا

Touch the sky, sky, sky

آسمونو لمس مي‌کنيم، آسمون، آسمون

Baby high, high, high

عزيزم اون بالا بالاها، بالا

Diamond nights, nights, nights

اون شباي با ارزش، اون شبا، اون شبا

Baby, high, high, high

عزيزم اون بالا بالاها، بالا

Cause love don’t lie, lie, lie

چون عشق دروغ نميگه، دروغ، دروغ

 

[Pre- Chorus]

I’ve been waiting for you

هميشه منتظرت بودم

I’ve been waiting for you

هميشه منتظرت بودم

I’ve been waiting for you

هميشه منتظرت بودم

I’ve been waiting for you

هميشه منتظرت بودم

I’ve been waiting for you

هميشه منتظرت بودم

I’ve been waiting for you

هميشه منتظرت بودم

I’ve been waiting for you

هميشه منتظرت بودم

I’ve been waiting for you

هميشه منتظرت بودم

 

معنی آهنگ Saved My Life از سیا

 

[Chorus]

Well someone must have sent you here to save my life

حتما يکي تورو فرستاده اینجا تا بياي و زندگيمو نجات بدي

Someone must have sent you to save me tonight

حتما يکي تورو برام فرستاده تا بياي و زندگيمو نجات بدي

I know that in darkness I have found my light

میدونم که توي تاريکي چراغمو پيدا میکنم

I know that in darkness I’ve been given sight

میدونم که توي تاريکي بهم بینایی داده میشه

In your loving arms I feel delight

وقتي رو بازوهاي دوست داشتني توئم خوشحالم

In your loving arms I’ll be alright

رو بازوهاي تو رو به‌ راهم

Someone must have sent you to save me tonight

حتما يکي تورو برام فرستاده تا بياي و زندگيمو نجات بدي

Someone must have sent you here to save my life

حتما يکي تورو فرستاده اینجا تا بياي و زندگيمو نجات بدي

Save my life, save my life

زندگيمو نجات بده، زندگيمو نجات بده

Save my life, save my life

زندگيمو نجات بده، زندگيمو نجات بده

Save my life, save my life

زندگيمو نجات بده، زندگيمو نجات بده

Save my life, save my life

زندگيمو نجات بده، زندگيمو نجات بده

Save my life, save my life

زندگيمو نجات بده، زندگيمو نجات بده

Save my life (Someone must have sent you here to…)

زندگيمو نجات بده (حتما یکی تو رو فرستاده این جا تا)

Save my life, save my life

زندگيمو نجات بده، زندگيمو نجات بده

Save my life, save my life

زندگيمو نجات بده، زندگيمو نجات بده

You saved my life

زندگیمو نجات دادی

دیدگاه ها

  1. maryam
    15 می 2020

    سیا مثل همیشه عالی