ترجمه آهنگ Scared To Live از The Weeknd

0

ترجمه آهنگ Scared To Live از The Weeknd

متن و ترجمه فارسی آهنگ انگلیسی

Scared To LiveThe Weeknd || د ویکند – اسکرد تو لیو

ترجمه آهنگ Scared To Live از The Weeknd

 

ترجمه آهنگ Scared To Live از The Weeknd

 

[Verse 1]
When I saw the signs, I shoulda let you go (Yeah, yeah)

وقتی نشونه ها رو میدیدم باید ولت میکردم (آره، آره)
But I kept you beside me

اما کنار خودم نگه‌ت داشتم
And if I held you back, at least I held you close (Yeah)

و اگه نگه‌ت داشتم، حداقل نزدیکتر نگه میداشتم
Should have known you were lonely

باید می‌دونستم که تنهایی

 

ترجمه آهنگ Scared To Live

 

[Pre-Chorus]
I know things will never be the same

می‌دونم که یه سری چیزا هیچ وقت مثل هم خواهند شد
Time we lost will never be replaced

زمانی رو که از دست دادیم هیچ وقت برنمی‌گرده
I’m the reason you forgot to love

من دلیلی‌ام که عشق رو فراموش کردی

 

[Chorus]
So don’t be scared to live again

خب از دوباره زندگی کردن نترس
Be scared to live again

از زندگی دوباره ترسیده
No, don’t be scared to live again

نه، از دوباره زندگی کردن نترس
Be scared to live again

از زندگی دوباره ترسیده

 

[Verse 2]
You always miss the chance to fall for someone else (Uh, uh)

همیشه شانس با کسی دیگه بودن رو از دست میدادی
‘Cause your heart only knows me

چون قلبت فقط “ما” رو میشناخت
They try to win your love, but there was nothing left (Uh)

اونا سعی میکردن عشقت رو به دست بیارنف ولی چیزی براشون باقی نمانده بود
They just made you feel lonely (Hey)

اونا فقط کاری کردن که تنها بمونی (هی)

 

[Pre-Chorus]
I am not the man I used to be

اون آدم سابق نیستم
Did some things I couldn’t let you see

بعضی کارا کردم که نمی‌تونم بذارم ببینی
Refuse to be the one who taints your heart

از این که قبل یکی رو بشکنید امتناع کنید

 

[Chorus]

So don’t be scared to live again

خب از دوباره زندگی کردن نترس
Be scared to live again

از زندگی دوباره ترسیده
No, don’t be scared to live again

نه، از دوباره زندگی کردن نترس

Be scared to live again (Hey)

از زندگی دوباره ترسیده (هی)

 

[Post-Chorus]
I hope you know that, I hope you know that

امیدارم که اینو بدونی، امیدوارم که اینو بدونی
I’ve been praying that you find yourself

که دعا می‌کنم که خودتو بتونی پیدا کنی
I hope you know that, I hope you know that

امیدارم که اینو بدونی، امیدوارم که اینو بدونی
We fell apart, right from the start

از هم جدا شدیم، درست همون اول کار

 

[Bridge]
I should have made you my only

تو رو باید مال خودم می‌کردم
When it’s said and done

وقتی گفته شد و تمام شد

 

[Chorus]

So don’t be scared to live again

خب از دوباره زندگی کردن نترس
Be scared to live again

از زندگی دوباره ترسیده
No, don’t be scared to live again

نه، از دوباره زندگی کردن نترس

Be scared to live again (Oh)

از زندگی دوباره ترسیده (اوه)

 

معنی آهنگ Scared To Live از د ویکند

 

[Post-Chorus]

I hope you know that, I hope you know that

امیدارم که اینو بدونی، امیدوارم که اینو بدونی
I’ve been praying that you find yourself

که دعا می‌کنم که خودتو بتونی پیدا کنی
I hope you know that, I hope you know that

امیدارم که اینو بدونی، امیدوارم که اینو بدونی
We fell apart, right from the start

از هم جدا شدیم، درست همون اول کار

لینک کوتاه

دیدگاه ها