ترجمه آهنگ و متن آهنگ
تصویر موجود نیست

امیر تتلو

8

آهنگهای امیر تتلو

امیر تتلو و سهراب ام جی و خلسهمستر لوده

امیر تتلوشب 2

امیر تتلومن به کم راضی نیستم

امیر تتلو و سهراب ام جیمال من باش

امیر تتلودر واقع

امیر تتلوکی مثل تو

امیر تتلو و سهراب ام جیگرگ 2

امیر تتلوقسم