تصویر موجود نیست

امیر تتلو

3

آهنگهای امیر تتلو

امیر تتلوکی مثل تو

متن آهنگ کی مثل تو از امیر تتلو

امیر تتلو و سهراب ام جیگرگ 2

متن آهنگ گرگ 2 از امیر تتلو و سهراب ام جی

امیر تتلوقسم

متن آهنگ قسم از امیر تتلو