تصویر موجود نیست

حمید صفت

2

آهنگهای حمید صفت

حمید صفتتو دلی

متن آهنگ تو دلی از حمید صفت

حمید صفت و شایان اشراقیسندرم دیو

متن آهنگ سندرم دیو از حمید صفت و شایان اشراقی