تصویر موجود نیست

سلنا گومز

8

آهنگهای سلنا گومز

Selena GomezFeel Me

ترجمه آهنگ Feel Me از Selena Gomez

Selena GomezLet Me Get Me

ترجمه آهنگ Let Me Get Me از Selena Gomez

Selena Gomez و Kid CudiA Sweeter Place

ترجمه آهنگ A Sweeter Place از Selena Gomez و Kid Cudi

Selena GomezPeople You Know

ترجمه آهنگ People You Know از Selena Gomez

Selena GomezVulnerable

ترجمه آهنگ Vulnerable از Selena Gomez

Selena GomezDance Again

ترجمه آهنگ Dance Again از Selena Gomez

Selena GomezRare

ترجمه آهنگ Rare از Selena Gomez

Selena GomezLOSE YOU TO LOVE ME

ترجمه آهنگ LOSE YOU TO LOVE ME از Selena Gomez