تصویر موجود نیست

هالزی

6

آهنگهای هالزی

HalseyHonesty

ترجمه آهنگ Honesty از Halsey

HalseyAshley

ترجمه آهنگ Ashley از Halsey

HalseyStill Learning

ترجمه آهنگ Still Learning از Halsey

HalseyMore

ترجمه آهنگ More از Halsey

HalseyYou should be sad

ترجمه آهنگ You should be sad از Halsey

HalseySUGA's Interlude

ترجمه آهنگ SUGA’s Interlude از Halsey