ترجمه آهنگ و متن آهنگ
تصویر موجود نیست

کید کادی

2

آهنگهای کید کادی

Travis Scott و Kid CudiTHE SCOTTS

Selena Gomez و Kid CudiA Sweeter Place