ترجمه آهنگ و متن آهنگ

ترجمه آهنگ Souvenir از Selena Gomez

9

ترجمه آهنگ Souvenir از Selena Gomez

متن و ترجمه فارسی آهنگ انگلیسی

SouvenirSelena Gomez || سلنا گومز – (سوغات)

 

ترجمه آهنگ Souvenir از Selena Gomez

 

[Verse 1]

New York back in August, tenth floor balcony
قبلاً در ماه آگوست در نیویورک، بالکن طبقه‌ی دهم

Smoke is floating over Jane and Greenwich street
همه جا پر از دود، خیابونای جین و گرینویچ

Goosebumps from your wild eyes when they’re watching me
وقتی که اون چشمای وحشیت بهم نگاه می‌کنن مو به تنم سیخ میشه

Shivers dance down my spine, head down to my feet
لرزه‌ها (لرزیدن از ترس) منو می‌رقصونه، سرم پایینه به طرفه پاها

 

[Pre-Chorus]

Swimming in your eyes, in your eyes, in your eyes
توی چشمات شنا میکنه، توی چشمات، توی چشمات

Egyptian blue
آبی مصری

Something I’ve never had without you
چیزی که هرگز بدون تو اونو نداشتم

 

ترجمه فارسی آهنگ Souvenir

 

[Chorus]

You’re giving me chills at a hundred degrees
تو تا یکصد درجه بهم لرز میدی

It’s better than pills how you put me to sleep
بهتر از قرصا منو می‌خوابونی

Calling your name, the only language I can speak
صدا کردن اسمت، تنها زبونی هست که می‌تونم حرف بزنم

Taking my breath, a souvenir that you can keep
نفسمو بگیر، این سوغاتی هست که می‌تونی نگهش داری

 

[Post-Chorus]

Giving me chills
تنم رو به لرزه در میاره

Chills
لرز

 

[Verse 2]

Sunset Tower lobby, waiting there for me
غروب خورشید در لابی برج، اونجا منتظرم باش

In the elevator, fumble for your key
توی آسانسور، مِن مِن کردن واسه کلیدات

Kissed in every corner, Presidential Suite
توی هر گوشه ببوس، سوییت رئیس جمهور

Opened that Bordeaux from 1993
اون بوردو (نوعی نوشیدنی) در سال ۱۹۹۳ ساخته شده

 

[Pre-Chorus]

Swimming in your eyes, in your eyes, in your eyes
توی چشمات شنا میکنه، توی چشمات، توی چشمات

Egyptian blue
آبی مصری

Something I’ve never had without you
چیزی که هرگز بدون تو اونو نداشتم

 

[Chorus]

You’re giving me chills at a hundred degrees
تو تا یکصد درجه بهم لرز میدی

It’s better than pills how you put me to sleep
بهتر از قرصا منو می‌خوابونی

Calling your name, the only language I can speak
صدا کردن اسمت، تنها زبونی هست که می‌تونم حرف بزنم

Taking my breath, a souvenir that you can keep
نفسمو بگیر، این سوغاتی هست که می‌تونی نگهش داری

 

[Post-Chorus]

Giving me chills

تنم رو به لرزه در میاره

 

[Bridge]

Take my, take-take my breath away just like

Take my breath away just like a souvenir

Take my, take-take my breath away just like

Take my breath away just like a souvenir

 

[Chorus]

You’re giving me chills at a hundred degrees (A hundred)

تو تا یکصد درجه بهم لرز میدی (یکصد)

It’s better than pills how you put me to sleep (Puts me, yeah)

بهتر از قرصا منو می‌خوابونی

Calling your name, the only language I can speak

صدا کردن اسمت، تنها زبونی هست که می‌تونم حرف بزنم

Taking my breath, a souvenir that you can keep

نفسمو بگیر، این سوغاتی هست که می‌تونی نگهش داری

 

معنی آهنگ Souvenir از سلنا کومز

 

[Outro]

Giving me chills

تنم رو به لرزه در میاره

Take my, take-take my breath away just like (You’re giving me chills)

بگیر، نفسم رو ازم بگیر مثل (تنمو میلرزونی)

Take my breath away just like a souvenir

نفسم رو ازم بگیر مثل یه سوغاتی

Giving me chills

تنم رو به لرزه در میاره

Take my, take-take my breath away just like (You’re giving me chills)

بگیر، نفسم رو ازم بگیر مثل (تنمو میلرزونی)

Take my breath away just like a souvenir

نفسم رو ازم بگیر مثل یه سوغاتی

دیدگاه ها