ترجمه آهنگ و متن آهنگ

ترجمه آهنگ The Man از Taylor Swift

2

ترجمه آهنگ The Man از Taylor Swift

متن و ترجمه فارسی آهنگ انگلیسی

The ManTaylor Swift || تیلور سوئیفت – دِ من (مرد)

ترجمه آهنگ The Man از Taylor Swift

 

ترجمه آهنگ The Man از Taylor Swift

 

[Verse 1]

I would be complex
پیچیده می‌شدم

I would be cool
باحال می‌شدم

They’d say I played the field before I found someone to commit to
اونا میگفتن که من تو زمین بازی کردم، قبل از اینکه کسیو پیدا کنم که بهش متعهد باشم

And that would be ok
و می‌تونست اوکی باشه

For me to do
انجام اون کار برام

Every conquest I had made would make me more of a boss to you
هر پیروزی‌ای که داشتم منو بیشتر مثلِ یه رئیس برات می‌کرد

 

متن و ترجمه فارسی آهنگ The Man

 

[Pre-Chorus]

I’d be a fearless leader
می‌تونستم یه رهبر بی باک باشم

I’d be an alpha type
یه آلفا می‌شدم

When everyone believes ya
وقتی همه باورت دارن

What’s that like?
این چه شکلیه؟

 

[Chorus]

I’m so sick of running as fast I can
حالم از اینکه با تمام سرعت بدوم بهم می‌خوره

Wondering if I’d get there quicker
دارم به این فکر می‌کنم که، زودتر می‌رسیدم

If I was a man
اگه یه مرد بودم

And I’m so sick of them coming at me again
و حالم از اونایی که بازم میان طرفم بهَم می‌خوره

‘Cause if I was a man
چون اگه یه مرد بودم

Then I’d be the man
اون وقت مرد خاصی می‌شدم

I’d be the man
اون مرده می‌شدم

I’d be the man
اون مرده می‌شدم

 

[Verse 2]

They’d say I hustled
اونا میگفتن من کلاهبرداری کردم

Put in the work
وقتی تلاش کرده باشم

They wouldn’t shake their heads and question how much of this I deserve
اونا سرشونو تکون نخواهند داد و زیر سوال نخواهند برد منو که چقد لیاقت اینو دارم

What I was wearing
چیزی که می‌پوشیدم

If I was rude
اگه بی ادب بودم

Could all be separated from my good ideas and power moves?
همش می‌تونست از همه ایده های خوب و حرکت های قدرتیم جدام کنه؟

 

[Pre-Chorus]

And they would toast to me, oh
و اونا به سلامتیم مینوشیدن، اوه

Let the players play
بذار بازیشونو بکنن

I’d be just like Leo
مثل لئو می‌شدم

In Saint-Tropez
توی سن-تروپز

 

[Chorus]

I’m so sick of running as fast I can
حالم از اینکه با تمام سرعت بدوم بهم می‌خوره

Wondering if I’d get there quicker
دارم به این فکر می‌کنم که، زودتر می‌رسیدم

If I was a man
اگه یه مرد بودم

And I’m so sick of them coming at me again
و حالم از اونایی که بازم میان طرفم بهَم می‌خوره

‘Cause if I was a man
چون اگه یه مرد بودم

Then I’d be the man
اون وقت مرد خاصی می‌شدم

I’d be the man
اون مرده می‌شدم

I’d be the man
اون مرده می‌شدم

[Bridge]

What’s it like to brag about
چجوریه که درمورد الکل

Raking in dollars
و دلار پُز بدی

And getting b–ches and models
و بدکاره ها و مدل هارو بدست بیاری؟

And it’s all good if you’re bad
و اگه بد باشی، همه‌ی اینا اشکالی ندارن

And it’s okay if you’re mad
و اگه عصبانی باشی، اوکیه

If I was out flashing my dollars
اگه بیرون برم و پولامو نشون بدم

I’d be a b–ch, not a baller
یه سلیطه می‌شدم، نه یه بالرین

They paint me out to be bad
اونا منو جای آدم بد جلوه می‌دادن

So it’s okay that I’m mad
پس، اوکیه که من عصبانیم

 

[Chorus]

I’m so sick of running as fast as I can
حالم از اینکه با تمام سرعت بدوم بهم می‌خوره

Wondering if I’d get there quicker if I was a man (You know that)
(دارم به این فکر می‌کنم که، زودتر میرسیدم اگه یه مرد بودم (اینو می‌دونی

And I’m so sick of them coming at me again (Coming at me again)
(و حالم از اونایی که بازم میان طرفم بهَم می‌خوره (بهِم حمله میکنن

‘Cause if I was a man (If I was a man)
(چون اگه من یه مرد بودم (اگه یه مرد بودم

Then I’d be the man (Then I’d be the man)
(اون وقت مرد خاصی می‌شدم ( اون وقت مرد خاصی می‌شدم

 

معنی آهنگ The Man از تیلور سوئیفت

 

I’m so sick of running as fast as I can (As fast as I can)
(حالم از اینکه با حداکثر توانم بدَوم، بهم می‌خوره (با حداکثر سرعتم

Wondering if I’d get there quicker if I was a man (Hey)
(دارم به این فکر می کنم که اگه مرد بودم، زودتر میرسیدم (هی

And I’m so sick of them coming at me again (Coming at me again)
و حالم از اونایی که بازم میان طرفم بهَم می‌خوره (بهِم حمله می‌کنن)

‘Cause if I was a man (If I was a man), then I’d be the man
چون اگه من یه مرد بودم (اگه من یه مرد بودم)، اون مرده می‌شدم

I’d be the man
اون مرده می‌شدم

I’d be the man (Oh)
(اون مرده می‌شدم (اوه

I’d be the man (Yeah)
(اون مرده می‌شدم (آره

I’d be the man (I’d be the man)
(اون مرده می‌شدم (من اون مرده می‌شدم

If I was a man
اگه یه مرد بودم

Then I’d be the man
اون وقت مرد خاصی می‌شدم

لینک کوتاه

دیدگاه ها