ترجمه آهنگ We Are Warriors از Avril Lavigne

0

ترجمه آهنگ We Are Warriors از Avril Lavigne

متن و ترجمه فارسی آهنگ انگلیسی

We Are WarriorsAvril Lavigne || آوریل لوین – وی آر واریورز (ما جنگجوییم)

 

ترجمه آهنگ We Are Warriors از Avril Lavigne

 

[Verse 1]

We’ll pick our battles ’cause we know we’re gonna win the war (Win the war)

نبرد هامون رو انتخاب میکنیم چون میدونیم جنگ ذو پیروز میشیم (جنگ ذو پیروز میشیم)

We’re not rattled ’cause we shattered all of this before (This before)

نگران نیستیم چون همه اینها رو قبلا در هم خرد کردیم (قبلا)

Steadier than steel ’cause we’re ready with a shield and sword (Shield and sword)

استوار‌تر از استیل هستیم چون با یک سپر و شمشیر ایستادیم (سپر و شمشیر)

Back on the saddle ’cause we’ve gathered all our strength for more (Strength for more)

روی زین اسب هامون هستیم و تمام قدرتمونو یه جا جمع کردیم (قدرتمونو یه جا جمع کردیم)

 

[Pre-Chorus]

And we won’t bow, we won’t break

و ما سر خم نمی‌کنیم، نمی‌شکنیم

No, we’re not afraid to do whatever it takes

نه، هیچ عبایی از هر چی که بشه نداریم

We’ll never bow, we’ll never break

و ما هیچوقت سر خم نمی‌کنیم، و هیچوقت نمی‌شکنیم

 

ترجمه فارسی آهنگ We Are Warriors

 

[Chorus]

‘Cause we are warriors, we’ll fight for our lives

چون جنگجوییم و برای زندگیمون می‌جنگیم

Like soldiers all through the night

مثل سربازها در دل شب می‌جنگیم

And we won’t give up, we will survive

و تسلیم نمی‌شیم، جان سالم به در میبریم

We are warriors

ما جنگجوییم

And we’re stronger, that’s why we’re alive

و قوی هستیم به خاطر همینه که زنده موندیم

We will conquer, time after time

و فاتح میدان نبردیم، بارها و بارها

We’ll never falter, we will survive

و هیچوقت شکست نمی‌خوریم، جان سالم به در میبریم

We are warriors

ما جنگجوییم

 

[Post-Chorus]

Woah, woah, woah, woah

Woah, woah, woah, woah

Woah, woah, woah, woah

We are warriors

ما جنگجوییم

 

[Verse 2]

Like vikings, we’ll be fighting through the day and night (Day and night), ah-oh

مثل وایکینگ‌ها، شب و روز میجنگیم (شب و روز)

We’ll be marching through the darkness ’til the morning light (Morning light)

و در میان تاریکی تا دم صبح راهپیمایی می‌کنیم (دم صبح)

Even when it’s harder, like the armor, you will see us shine (See us shine)

حتی وقتی شرایط سخت‌تر میشه، مثل زره پوش، تو درخشش ما رو خواهی دید

No, we won’t stop and we won’t drop until the victory’s ours (Oh)

نه، متوقف نمی‌شیم و از پا نمیفتیم تا وقتی که پیروزی مال ما بشه

 

[Pre-Chorus]

And we won’t bow, we won’t break

و ما سر خم نمی‌کنیم، نمی‌شکنیم

No, we’re not afraid to do whatever it takes

نه، هیچ عبایی از هر چی که بشه نداریم

We’ll never bow, we’ll never break

و ما هیچوقت سر خم نمی‌کنیم، و هیچوقت نمی‌شکنیم

 

[Chorus]

‘Cause we are warriors, we’ll fight for our lives

چون جنگجوییم و برای زندگیمون می‌جنگیم

Like soldiers all through the night

مثل سربازها در دل شب می‌جنگیم

And we won’t give up, we will survive

و تسلیم نمی‌شیم، جان سالم به در میبریم

We are warriors

ما جنگجوییم

And we’re stronger, that’s why we’re alive

و قوی هستیم به خاطر همینه که زنده موندیم

We will conquer, time after time

و فاتح میدان نبردیم، بارها و بارها

We’ll never falter, we will survive

و هیچوقت شکست نمی‌خوریم، جان سالم به در میبریم

We are warriors

ما جنگجوییم

 

[Bridge]

Oh, you can’t shoot us down

اوه، نمی‌تونی ما رو زمین بزنی

You can’t stop us now

نمی‌تونی الان ما رو متوقف کنی

We’ve got a whole damn army

یک لشکر بزرگ لعنتی داری

Oh, you can’t break us down

اوه، نمیتونی ما رو از پا دربیاری

You can’t take us out

نمی‌تونی ما رو از نبرد خارج کنی

This’ll be behind us

شکستت میدیم

 

معنی آهنگ We Are Warriors از آوریل لوین

 

[Chorus]

‘Cause we are warriors, we’ll fight for our lives

چون جنگجوییم و برای زندگیمون می‌جنگیم

Like soldiers all through the night

مثل سربازها در دل شب می‌جنگیم

And we won’t give up, we will survive

و تسلیم نمی‌شیم، جان سالم به در میبریم

We are warriors

ما جنگجویم

And we’re stronger, that’s why we’re alive(We are stronger)

و قوی هستیم به خاطر همینه که زنده موندیم

We will conquer, time after time(We will conquer)

و فاتح میدان نبردیم، بارها و بارها

We’ll never falter, we will survive(Never falter)

و هیچوقت شکست نمی‌خوریم، جان سالم به در میبریم

We are warriors(We are warriors)

ما جنگجوییم (ما جنگجوییم)

 

[Outro]

Woah, woah, woah

We are warriors

ما جنگجوییم

Woah, woah, woah

We are warriors

ما جنگجوییم

سایر آهنگهای آوریل لوین

دیدگاه ها