ترجمه آهنگ Wonderful از Rauf & Faik

14

ترجمه آهنگ Wonderful از Rauf & Faik

متن و ترجمه فارسی و انگلیسی آهنگ روسی

WonderfulRauf & Faik || رئوف و فیک – واندرفول (حیرتانگیز)

 

سطر اول: متن روسی آهنگ

سطر دوم: ترجمه انگلیسی آهنگ

سطر سوم: ترجمه فارسی آهنگ

 

ترجمه آهنگ Wonderful از Rauf & Faik

 

Oh, baby, you’re, you’re wonderful
اوه، عزیزم، خیلی حیرتانگیزی

 

You’re beautiful, you’re wonderful
زیبایی، تو فوق العاده‌ای

 

Ты можешь делать всё не так, но я не буду молчать
You may do everything wrong, but I won’t keep quiet
ممکنه همه کارها رو اشتباه انجام بدی، ولی من آروم نمی‌گیرم

 

Ты увидела, я завидовал: понравились
You saw, I was jealous: you liked each other12
دیدی، به اینکه از همدیگه خوشتون میومد حسودی می‌کردم

 

Он встретился с тобою
He met up with you
اون با تو قرار گذاشته

 

И мы не будем больше вместе
And we won’t be together anymore
و ما دیگه با هم نخواهیم بود

 

Ты можешь просто промолчать, и я не буду скрывать
You can just remain silent, and I won’t hide it
فقط می‌تونی ساکت بمونی، و من اونو مخفی نمی‌کنم

 

Всё разрушено, ты забыла всё, что было
Everything’s ruined, you forgot everything
همه چیز خراب شد، همه چیز رو فراموش کردی

 

متن و ترجمه آهنگ Wonderful

 

Между нами с тобою
That was between us
چیزی که بینمون بود

 

Мне лучше быть одному
I’m better off alone
منم با تنهایی بهترم

 

Первая встреча – эмоции
First meeting – emotions
در اولین برخورد احساسی

 

Какой я, интересно, тебе?
How do I appear to you, I’m interested to know?
دوست دارم که بدونم، که به نظرت چطور بودم؟

 

Я снова не понравлюсь кому-то
Yet again, someone won’t like me
با این حال، یه نفر هم ازم خوشش نمیاد

 

А я же счастья хотел
And I just wanted happiness
و فقط می‌خواستم خوشبخت بشم

 

And you’re wonderful, wonderful
و تو حیرتانگیزی، حیرتانگیز

 

Beautiful, beautiful
زیبا، زیبا

 

Baby, oh, girl
عزیزم، اوه، دختر

 

Пропадаешь и появляешься опять
You disappear and reappear again
دوباره ناپدید میشی و دوباره ظاهر میشی

 

И я не знаю, как я верну всё время вспять
And I don’t know how I’ll turn back time
و نمی‌دونم چجوری زمان رو به عقب برگردونم

 

Но понимаю, с тобою
But I understand, that you and I
اما می‌فهمم، که تو و من

 

Мы не будем больше вместе
Won’t be together anymore
دیگه باهم نخواهیم بود

 

Ты нарисуешь: я проведу твой рукой
You’ll draw: I’ll make a pass with your hand
ترسیم خواهی کرد: با دست تو یک راه خواهم گرفت

 

И мы забудем. Все картины по-другому
And we’ll forget. And we’ll draw all the pictures
و فراموش خواهیم کرد. و ما همه لحظات رو به یاد می آوریم

 

Нарисуем с тобою
Differently, together
متقاوت با هم

 

С тобою
Together
با هم

 

Oh, baby, you’re, you’re wonderful
اوه، عزیزم، خیلی حیرتانگیزی

 

You’re beautiful, you’re wonderful
زیبایی، فوق العاده‌ای

 

Oh, baby, you’re, you’re wonderful
اوه، عزیزم، تخیلی حیرتانگیزی

 

You’re beautiful, you’re wonderful
زیبایی، فوق العاده‌ای

 

Ты можешь делать всё не так, но я не буду молчать
You may do everything wrong, but I won’t keep quiet
ممکنه همه کارها رو اشتباه انجام بدی، ولی من آروم نمی‌گیرم

 

Ты увидела, я завидовал: понравились
You saw, I was jealous: you liked each other12
دیدی، به اینکه از همدیگه خوشتون میومد حسودی می‌کردم

 

Он встретился с тобою
He met up with you
اون با تو قرار گذاشته

 

И мы не будем больше вместе
And we won’t be together anymore
و ما دیگه با هم نخواهیم بود

 

Ты можешь просто промолчать, и я не буду скрывать
You can just remain silent, and I won’t hide it
فقط می‌تونی ساکت بمونی، و من اونو مخفی نمی‌کنم

 

Всё разрушено, ты забыла всё, что было
Everything’s ruined, you forgot everything
همه چیز خراب شد، همه چیز رو فراموش کردی

 

Между нами с тобою
That was between us
چیزی که بین ما بود

 

Мне лучше быть одному
I’m better off alone
منم با تنهایی بهترم

 

Пропадаешь и появляешься опять
You disappear and reappear again
دوباره ناپدید میشی و دوباره ظاهر میشی

 

И я не знаю, как я верну всё время вспять
And I don’t know how I’ll turn back time
و نمی‌دونم چجوری زمان رو به عقب برگردونم

 

Но понимаю, с тобою
But I understand, that you and I
اما می‌فهمم، که تو و من

 

معنی آهنگ Wonderful از رئوف و فیک

 

Мы не будем больше вместе
Won’t be together anymore
دیگه باهم نخواهیم بود

 

Ты нарисуешь: я проведу твой рукой
You’ll draw: I’ll make a pass with your hand
ترسیم خواهی کرد: من با دست تو یک راه خواهم گرفت

 

И мы забудем. Все картины по-другому
And we’ll forget. And we’ll draw all the pictures
و ما فراموش خواهیم کرد. و ما همه لحظات رو به یاد می آوریم

 

Нарисуем с тобою
Differently, together
متقاوت با هم

 

С тобою
Together
با هم

 

Oh, baby, you’re, you’re wonderful
اوه، عزیزم، خیلی حیرتانگیزی

 

You’re beautiful, you’re wonderful
زیبایی، فوق العاده‌ای

 

Oh, baby, you’re, you’re wonderful
اوه، عزیزم، خیلی حیرتانگیزی

 

You’re beautiful, you’re wonderful
زیبایی، حیرتانگیزی

دیدگاه ها

  1. AffiliateLabz
    17 فوریه 2020

    Great content! Super high-quality! Keep it up! 🙂